Logo __________________________________________________________________________

        Deze website is gebaseerd op de de Bijbel en de bediening van William
        Branham die vele waarheden uit de Bijbel weer aan het licht bracht.
        Introductiefilm "De bediening van William Branham?".

        

         Meer delen van deze film kunt u op deze link bekijken

Honderdtien getuigenissen  De 20e eeuw was bij de evangelieprediking, getuige van talrijke wonderen die sinds de dagen van Jezus en de apostelen niet meer gezien was. Lees honderdtien wonderbaarlijke getuigenissen over o.a. de genezing van vele zieken, opwekking van doden en vele verbazingwekkende wonderen en tekenen waarin De Here Jezus Christus Zijn opstandingskracht opnieuw betuigd heeft aan ons, als voorbereiding voor Zijn Komst
Geluidsfragmenten Luister naar geluidsfragmenten met ondertiteling (flash) uit samenkomsten waarin zieken genezen worden, en door de Geest van God de verborgenheden uit het leven van mensen geopenbaard werd die W Branham nooit heeft gezien.
Onderwerpen  waarin vele terug herstelde waarheden en onwaarheden aan het licht komen, zoals de waterdoop, de Heilige Geest en de ware Eenheid van God
Predikingen  Lees geinspireerde levensveranderende predikingen.
Citaten  Luister of lees citaten.
Een man van God gezonden  Korte levensbeschrijving van William Branham vanaf zijn geboorte tot het begin van zijn bediening
Vijfhonderd Bijbelbeloften  Beloften in de Bijbel over genezing, redding, bewaring, overwinning, vergeving, bevrijding, vertroosting, hulp en vele andere onderwerpen
Wie was William Branham?  Korte verklaring over het leven en bediening van William Branham
Tijdlijn William Branham  Tijdlijn van datum's met gebeurtenissen uit het leven van William BranhamLoof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
Psalm 103Hieronder een aantal gebeurtenissen waarin God Zich opnieuw in onze generatie geopenbaard heeft :

Opstandingen uit de dood Overzicht  1  2  3  4  5 
blinden ontvangen hun gezicht Overzicht  1  2  3  4  5  6  7  8 
Genezing van kankergevallen  Overzicht  1  2  3  4  5  6  7 
Genezing van verlamden, kreupelen en invaliden 1  2  3  4  5  6  7  8 
Niets kon standhouden tegen de kracht van God  1  2  3  4  5  6 
Scheppende wonderen  1  2  3  4  5 
De grootste massa-genezingen in de geschiedenis van de kerk  1  2  3  4 
Visioenen en profetieën kwamen altijd volmaakt in vervulling. Overzicht 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Bovennatuurlijke leiding van God 1  2  3  4 
Bovennatuurlijk licht bevestigd door de wetenschap verschijnt in het publiek  1  2  3  4 
Byzondere gebeurtenissen  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Levensgeschiedenis  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Index van alle 110 gebeurtenissen en getuigenissen
Bijbelcitaten: "waarom doet God nog wonderen vandaag?"

_____________________________________________________
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website  __________________________________________________________

OOGGETUIGEN

De volgende uitspraken van bekende predikers, evangelisten en schrijvers (onderstaande tekst is niet bedoelt om een mens te verhogen boven anderen maar om God te verheerlijken die in onze eeuw Zich opnieuw geopenbaard heeft door mensen. Gelijk Paulus zei: "En zij verheerlijkten God in mij" Gal.1:23+24)

THOMAS R. NICKEL - "In de dagen van de Bijbel, waren er God's mannen die profeten en zieners waren. Maar in de alle heilige schriften, had niet één een grotere bediening dan die van William Branham, een profeet en een ziener van God, wiens foto op de voorkant staat van deze uitgave van de Volle Evangelie Zakenlieden Stem. Branham is door God gebruikt om in de Naam van Jezus doden op te wekken."

(-Full Gospel Men's Voice Magazine, February 1961)


ERN BAXTER - Toen William Branham op het toneel kwam was hij de enige met een onvervalste genezingsbediening in die tijd….

Branham had een geweldig woord van kennis. Vóór hij voor een persoon bad, gaf hij nauwkeurige details over de ziekte van de persoon en ook details over hun levens, hun woonplaats, werkzaamheden en daden, zelfs helemaal terug in hun kinderjaren. Branham maakte nooit één keer een fout met het woord van kennis in al de jaren dat ik met hem was. Dat omvat bij mij duizenden gevallen.

(New Wine Interview Ern Baxter)


GORDON LINDSAY - …Het is een historisch feit, dat zijn bediening onder God een apostolische opwekking heeft veroorzaakt, die zich over de gehele wereld heeft uitgebreid. "Nooit hadden wij één prediker gekend die bad voor doven, stommen en blinde mensen en dan zien dat deze mensen ter plekke genezen werden…een bediening dat boven alles uitging waarvan wij daarvóór getuigen waren geweest .

(-The House that the Lord Built)


TOMMY OSBORN - "De man die wij kennen als William Branham werd gezonden om opnieuw God in vlees te tonen. Maar waarom werd hij gezonden om dit te doen en waarom al deze tekenen? Had Jezus al niet deze dingen gedaan? Waren ze niet al gezien en vastgelegd? Ja, absoluut. Ze waren allemaal al gedaan en men had ze vergeten. Dus God, willende meer overvloedig tonen de onveranderlijkheid van Zijn Raad, deed het opnieuw in de twintigste eeuw. Hij deed het opnieuw en ik zag het, Zijn heerlijkheid.

William Branham kwam tot ons, de profeet van God, en toonde ons, in de twintigste eeuw, precies dezelfde dingen als die ons werden getoond in het Evangelien. Waar we lezen van een paar voorvallen in het Evangelie, hebben wij er honderden gezien in onze generatie. Niet minder glorieus en wonderbaar. Veel talrijker. We hebben ze gezien in onze dag. We hebben met God gewandeld in onze dag. Hij kwam en wandelde langs de kust van Galilea, maar Hij kwam naar de straten van Phoenix en van Portland in Oregon en van Tulsa in Oklahama en door mijn land. Ik zag het en toen ik het één keer zag, wist ik wat het betekende: dit was het Woord in actie."


JACK MOORE - "De meest begiftigde van alle evangelisten"
(-All Things are Possible by David Harell, Jr.)


F.F. BOSWORTH - Nog nooit had ik vroeger zoiets gezien of gehoord. Nooit was er zoiets geweest als de genezingsbediening van William Branham. Ongetwijfeld zijn er gedurende het gemeente-tijdperk hier en daar enige Christenen geweest, en enigen in de tegenwoordige tijd, die begiftigd waren met de "gave van genezing" die wordt gerekend onder de negen geestelijke gaven in het twaalfde hoofdstuk van I Korinthe, waarvan elk wordt gedefinieerd als" de openbaring van de Geest". (I Korinthe 12:7-11.) Er moeten in elke gemeente leken zijn die zo begiftigd waren.

Maar broeder Branham is een kanaal voor meer dan slechts de gave van genezing; hij is ook een ziener zoals de Oud-Testamentische profeten dat waren. Hij ziet gebeurtenissen voordat zij plaatsvinden. Ik vroeg hem: "Wat bedoelt u? Hoe ziet u die?" Hij antwoordde: "Precies zoals ik u zie; alleen weet ik dat het een visioen is." Net zo duidelijk als dat iemand de materiële dingen om zich heen ziet, ziet broeder Branham, terwijl hij in gebed is gedurende de dag, in een visioen sommige van de belangrijkste wonderen voordat ze plaatsvinden. Hij ziet sommigen binnengedragen worden op brancards, of zittend in rolstoelen, en kan beschrijven hoe zij er uitzien en hoe zij gekleed zijn, enzovoort

Wanneer de gave werkzaam is, is broeder Branham voor de aanwezigheid en werking van de Heilige Geest en voor geestelijke realiteiten de meest gevoelige persoon van alle mensen die ik ooit heb gekend.

Niet éénmaal gedurende de meer dan zes jaar sinds hij de gave ontvangen heeft, hebben deze openbaringen gefaald om volmaakte wonderen voort te brengen, precies zoals hij ze al gezien had in visioenen. Al deze keren kan hij met absolute zekerheid zeggen: "Zo spreekt de Here", en hij is nooit verkeerd. Hij vertelde mij dat hij eenvoudigweg uitvoert wat hij zichzelf al heeft zien doen in het visioen. Het succes van deze fase van zijn bediening is precies 100%.

(-A Prophet Visits South Africa)


WALTER HOLLENWEGER -..Branham was nooit zonder de leiding van de engel. De engel gaf hem tekenen om zijn opdracht te ondersteunen. Het belangrijkste was Branham's bekwaamheid om met verbazingwekkende nauwkeurigheid ziekte te noemen en vaak ook verborgen zonden van mensen die hij nooit eerder gezien had. De schrijver die Branham persoonlijk gekend heeft en voor hem vertaald heeft in Zürich, is met geen enkel geval bekend waarin hij onjuist was in de vele detailleerde uitspraken die hij gedaan heeft.

"The Pentecostals" Walter Hollenwegen


JAMES MORRIS - "Het was Branham, meer dan welke evangelist, die de naoorlogse fundamentalistische genezingsopwekking begon gevolgd na zijn ontmoeting met een engel op 7 Mei 1946. In alle richtingen werden woorden uitgebracht dat alle soorten van ziekten en aandoeningen onmiddellijk werden genezen door de kleine Indiana prediker. Zelfs gevallen van opstanding van doden werden gepubliceerd."

(-The Preachers)


DAVID EDWIN HARRELL JR. - "De meeste deelnemers van de genezingsopwekking die in 1947 opkwam zagen op Branham als de initiatienemer. William Branham werd een profeet aan een generatie. Avond na avond, voor duizenden gelovigen onderscheidde hij de kwalen van de zieken en verklaarde hun genezen. De kracht van een Branham-dienst blijft legendarisch ongeëvenaard in de geschiedenis van de charismatische beweging"

(-All Things Are Possible)"Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus" (1 Tim. 2:5)Verbazingwekkende gebeurtenissen

Verbazingwekkende manifestaties werden gezien in Durban, Zuid-Afrika, toen de bekende Amerikaanse evangelist William Branham zijn toespraken hield voor honderdduizend toehoorders. Duizenden werden genezen. Blinden werden ziende, doven konden weer horen, verlamden liepen, alle soorten ziekten werden genezen. Na de bijeenkomst reden acht grote vrachtauto's weg, vol geladen met krukken, rolstoelen, stretchers en veldbedden. William Branham is geen gewone evangelist. Duizenden over de gehele wereld die zijn diensten bezochten zijn daar getuigen van geweest. Zelfs dat er doden opgewekt werden in zijn bediening
Wie is deze man? Hier onder een kort verslag.

William Branham is één van de meest bekritiseerde evangelisten geweest van onze tijd. Één van de belangrijkste redenen daarvan was, omdat hij vasthield aan ouderwetse principes uit de Bijbel, die niet zouden passen in de moderne wereld van deze tijd. Hij predikte fel tegen de zonden van de wereld, maar ook de zonden in de kerken van deze tijd. Daarom is zijn boodschap in vele kerken niet welkom. Wie de diensten van deze man bezocht, wist al gauw dat dit een man was, die daar niet stond om populair te zijn. Met stem verheffing riep hij het uit tegen de lauwheid en afvalligheid van de kerken, en de immoraliteit van vrouwen. Over één ding is bijna iedereen het wèl eens: dat het bovennatuurlijke gezien werd in zijn diensten. Toen hij in India de stad Bombay bezocht, werd het aantal toehoorders op vijfhonderdduizend geschat. Alle soorten religies en godsdiensten waren vertegenwoordigd: Boeddhisme, Hindoeïsme, Mohammedanisme, Jainisme etc.. Ze brachten een blinde bedelaar naar voren, een bekend man voor velen in Bombay. Onbevreesd daagde W. Branham al de godsdienstige leiders uit om naar voren te komen, om deze man te genezen. Niet één was in staat om het te doen. Toen sprak hij een eenvoudig gebed uit tot God, en de man ontving direct zijn gezichtsvermogen, voor de ogen van de massabijeenkomst. (lees getuigenis . Duizenden grote genezingen vonden plaats in die samenkomst en tien­duizenden namen Jezus Christus aan als hun Redder. Over de gehele wereld werd het evangelie gepredikt, bevestigd door wonderen, tekenen en genezingen. Hij stond voor spiritisten, toverdoctors, astrologen, geestenbezweerders, helderzienden, allerlei soorten religies en kerken. Niets en niemand kon standhouden tegen de God en het geloof van William Branham. Vele boekdelen zouden er voor nodig zijn om al deze gebeurtenissen te omschrijven. Toen William Branham geboren werd in 1909, ontdekte zijn ouders en buurtbewoners die geen van allen bekend waren met de Bijbel, een licht boven zijn bedje, wat voor hun onbegrijpelijk was. Op de leeftijd van zeven jaar e terwijl hij langs een boom liep, hoorde hij plotseling een wervelwind in die boom, en een stem sprak tot hem: "Drink niet, rook niet, en verontreinig je lichaam niet op andere wijze, want Ik heb een werk voor je te doen wanneer je ouder bent." (83) Hij was hierdoor zo geschrokken, dat hij snel naar huis rende, en in paniek zijn moeder vertelde dat er een man in een boom zat, die hem zei niet te roken en te drinken. Als kind sprak deze stem vele malen tot hem, zelfs over dingen die in de toekomst . zouden gebeuren. Alles kwam te gebeuren zoals de stem het hem had verteld. Na zijn bekering doopte hij als jonge Baptistenprediker eens een groot aantal mensen in de naam van de Here Jezus Christus, in de rivier de Ohio. Vierduizend mensen stonden aan de oever om deze doopdienst te zien (lees getuigenis 87). Toen de zeventiende persoon gedoopt werd, verscheen er een licht boven zijn hoofd. Toen sprak er een stem uit het licht: "Zoals Johannes de Doper werd gezonden om Mijn eerste komst vooraf te gaan, zo zal uw boodschap Mijn tweede komst vooraf gaan." Toen de mensen aan de oever dit hoorden en zagen, raakten velen in paniek, anderen begonnen te bidden. Ditzelfde licht verscheen later vele keren in zijn diensten. Door duizenden werd dit licht gezien, en verscheidene malen gefotografeerd en in de lokale krant gepubliceerd (zie foto), en zelfs door de wetenschap bevestigd (96) als onvervalst (hoewel een gelovige zijn geloof niet baseert op wetenschappelijke bewijzen (Hebr.11:1)

Foto van William Branham met bovennatuurlijk licht; Is door de wetenschap bevestigd als onvervalst document Dit licht is ook niet iets nieuws. In de Bijbel lezen we dat God vele malen verscheen in een licht zoals bij Mozes, op de Pinksterdag, aan Paulus etc. In het boek Handelingen, uit de Bijbel lezen we dat God grote wonderen en tekenen deed door de apostelen. Zou God dat nog steeds kunnen doen, in onze tijd? In 1946 toen William Branham op een afgezonderde schuilplaats in de bossen in gebed was, bemerkte hij dat er een licht binnenkwam. Plotseling werd hij opgeschrikt door een grote man die de ruimte binnenstapte. Met een diepe aangename stem zei hij:

"Vrees niet! Ik ben uit de Tegenwoordigheid van de Almachtige. God naar u toe gezonden, om u over uw. eigenaardige geboorte in te lichten. Uw bijzondere geboorte en leven, dat u niet begrepen hebt, is u gegeven, omdat u in de hele wereld zult uitgaan om voor de zieken te bidden. Als u hen ertoe kunt krijgen u te geloven en oprecht bent als u bidt, zal niets voor uw gebed stand kunnen houden, zelfs geen kanker." (lees getuigenis 41 vergelijk Dan.9:21,   Hand.10:3,   12:7,   22:6,   Hebr.1:14).
Opmerkelijk waren daarom de duizenden kankergevallen (opgegeven door doktoren) die wonderlijk in zijn diensten genezen werden.

Sinds die tijd (1946-1956) vond er een wereldwijde genezing– en bevrijdings- opwekking plaats. Deze heeft een zeer grote invloed gehad op de evangelische-,charismatische- en Pinksterbeweging. Tienduizenden predikers, zendelingen en evangelisten over de gehele wereld werden hierdoor direct of indirect geïnspireerd. Hoewel velen van hen afweken van de Bijbel en afvielen door geld, vrouwen, populariteit of fanatisme, bleef William Branham getrouw aan het Woord van God. Koningen en staatshoofden vroegen hem zelfs voor gebed. Koning George VI vroeg hem bijvoorbeeld voor zijn ziekte te komen bidden. (lees getuigenis 24) Na het gebed was de koning genezen. Hij leed aan multiple sclerose. William Branham was een man die door de Heilige Geest geleid werd. Hij heeft duizenden visioenen gehad over verborgen dingen uit verleden , heden en toekomst. Nooit, heeft iemand één onjuistheid kunnen ontdekken (ooggetuigenII) ; alles was precies zoals hij het had gezegd. Tienduizenden mensen zijn in de diensten naar voren geweest voor gebed. Als ze vóór hem kwamen, vertelde hij hun naam, hun adres, woonplaats of dikwijls verborgen zonden (4, 65) en problemen. Feiten uit hun leven werden aan het licht gebracht (van mensen die hij nooit in zijn leven gezien had). Nooit heeft het gefaald. We zullen u enkele voorbeelden geven uit de diensten.

Jeffersonville, Indiana, USA
"...Ik ken u niet; God wel. Maar u hebt pijnen in uw zij, die u last bezorgen. Dat is zo. U zit daar over te bidden. Ben ik een vreemde voor u? We zijn vreemden t voor elkaar; sta op als dat zo is. Ik ken u niet. Deze man hier precies op de hoek, deze jonge man. U hebt ook een zere keel. Dat is waar. Gelooft u dat God weet wie u bent? De eerwaarde j heer Smith, nu u kunt gaan en genezen zijn; Jezus Christus maakte u gezond. Ga naar uw samenkomt; uw keel zal u niet hinderen wie raakte hij aan? De man die hier precies achter zit lijdt. Hij heeft een. tumor aan zijn linkerlong. Hij heeft geen - hij komt niet hier vandaan.,U bent mijnwerker geweest. Dat is, waar. Ik ben een volkomen vreemde voor u; als dat juist is wuif dan met uw hand. De tumor zit in uw linker long en u moet direct worden geopereerd. Is dat zo? U komt hier niet vandaan, u komt, van buiten de stad. U komt uit Virginia. , Gelooft u dat God weet wie u bent? , Meneer Mitchell, dat is juist, ga naar huis en wees gezond. Vraag het de man; , ik heb hem nooit in mijn leven gezien..."
luister geluidsfragment

Los Angeles, Californië, USA
"..In de naam van Jezus Christus, sta op daar!. hier komt een verlamde dame uit haar rolstoel, opstaand. Kijk hier komend uit de rolstoel, lopend zonder… Prijst de Here. Hier staat iemand anders op. Een andere verlamde dame staat op van haar rolstoel, God prijzend. Laten we onze handen opheffen en God de eer geven overal. In de naam van de Here Jezus sta op uw voeten Kleine jongen, strek je hand uit en wees gezond..." luister geluidsfragment

William Branham, die door velen beschouwd wordt als een profeet, maar zichzelf zo niet wilde noemen, kon een rijk en populair man geweest zijn als hij dat had gewild. Eer en roem van mensen wilde hij niet. Geld negeerde hij volkomen. Eens was er een vrouw die van kanker genezen werd. Uit dankbaarheid gaf ze een cheque van anderhalf miljoen dollar, die hij weigerde. (lees getuigenis 16, 28) Zijn doel was niet een nieuwe beweging, secte of kerk te stichten. De opdracht die hij van God kreeg, was om de ' kinderen van God terug te brengen naar het oorspronkelijke geloof in het Woord van God (de Bijbel). Hetzelfde geloof dat de gelovigen bezaten van de eerste gemeente (bijna tweeduizend jaar geleden). Er is maar weinig van dit geloof terug te vinden in de kerken (Luc.18:8). De hedendaagse kerk is gevallen in tradities, dogma's, geloofsbelijdenissen en formaliteiten. Precies zoals de kerk was in de tijd van Jezus. Als u bekend bent in de Bijbel, dan weet u, dat wanneer de mensen afvallig beginnen te worden van het Woord, God altijd mannen tot hen zendt. Niet om de mensen te leiden naar een nieuwe kerk, maar om hen terug te brengen naar het Woord van God. Jarenlang hoorden we in onze kerken, dat er gesproken werd over een historische God. Maar nu zagen we die God van de Bijbel op­nieuw gemanifesteerd voor onze ogen. De dagen van de Bijbel waren er weer. Wij waren de God van de Bijbel vergeten. Maar God had ons niet vergeten. Jezus zei :"Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader" (Joh. 14:12). Laten we eerlijk zijn. Wij zijn dat al jaren vergeten. Maar het moest opnieuw onder onze aandacht komen. Beste lezer, ik wil u uitdagen en uitnodigen om Zijn Woord en Zijn beloften te geloven en uzelf over te geven aan God, dan zullen we weer Bijbelse dagen in ons midden zien. Het doel van mijn schrijven is niet om verdeeldheid te veroorzaken in kerken of tussen mensen, maar slechts dat de mensen een dichtere wandel zullen krijgen met God. Er zijn vele boeken geschreven over deze bediening en over de grote gebeurtenissen die daarin in onze tijd plaatsvonden. Trouwens, denkt u niet dat wonderen en tekenen de hoofdzaak zijn. Die zijn er om de waarheid van het Woord van God te bevestigen en de aandacht van de mensen te trekken. Wanneer u erin geïnteresseerd bent om meer te lezen of te horen over deze gebeurtenissen, klik dan één van de linken hieronder.


Honderdtien getuigenissen  De 20e eeuw was bij de evangelieprediking van Gods nederige dienstknecht, William Branham getuige van talrijke wonderen die sinds de dagen van Jezus en de apostelen niet gezien was. Lees honderdtien wonderbaarlijke getuigenissen over o.a. de genezing van vele zieken, opwekking van doden en vele verbazingwekkende wonderen en tekenen waarin God Zich opnieuw betuigd heeft in onze generatie, als voorbereiding voor Zijn komst
Geluidsfragmenten Luister naar geluidsfragmenten met ondertiteling (flash) uit samenkomsten waarin zieken genezen worden, en door een volmaakte profetische gave de verborgenheden uit het leven van mensen geopenbaard werd.
Onderwerpen  waarin vele waarheden en onwaarheden aan het licht komen (William Branham).
Predikingen  Lees geinspireerde levensveranderende predikingen van William Branham.
Citaten  Luister of lees citaten van William Branham.
Een man van God gezonden  Korte levensbeschrijving van William Branham vanaf zijn geboorte
Vijfhonderd Bijbelbeloften  Beloften in de Bijbel over genezing, redding, bewaring, overwinning, vergeving, bevrijding, vertroosting, hulp en vele andere onderwerpen
Genezingen

Uit "Een uiteenzetting van de zeven gemeentetijdperken" W. Branham

Ik heb er geen moment aan gedacht een boodschap aan het volk te brengen, opdat het mij zou volgen, of zich aan zou sluiten bij mijn gemeente, of een of andere gemeenschap en organisatie zou stichten. Ik heb het niet gedaan en zal het ook nu niet doen. Ik heb geen belangstelling in dergelijke zaken, maar ik heb wel belangstelling in de dingen Gods en der mensen, en als ik slechts één ding kan volbrengen, zal ik tevreden zijn. Dat ene is dit: een echte geestelijke relatie tussen God en mensen tot stand gebracht zien worden, waarbij mensen nieuwe scheppingen in Christus worden, vervuld worden met Zijn Geest en levend gemaakt worden naar Zijn Woord. Ik zou allen willen uitnodigen, smeken en waarschuwen Zijn stem te horen op dit tijdstip en uw leven volkomen aan Hem over te geven, gelijk ook ik in mijn hart er op vertrouw, dat ik mijn alles aan Hem gegeven heb. God moge u zegenen, en moge Zijn komst uw hart verblijden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website  

Peter van Oort

Peter van Oort


!!