VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

7. Tienduizend Mohammedanen
    worden door een wonder Christen


8. Massabijeenkomst in India:
    Blinde man genezen

7 Tienduizend Mohammedanen worden door wonder Christen
(Verslag van een massabijeenkomst erin God's kracht openbaarde)

Massabijeenkomst Durban De samenkomst werd in een paardenrenbaan gehouden. Ik sprak met behulp van tolken. In n uur kon ik zoveel zeggen als normaal in vijftien minuten. Ik zei: "De zendelingen hebben u van Jezus verteld, dat Hij gekomen is om u te redden."
Ik zag hoe zij elkaar aankeken. "Als u de Bijbel leest, kunt u zien, dat Jezus een grote Genezer was. Hij heeft beloofd, dat Hij in de mensen zou leven, totdat Hij terugkomt. Hij zei: 'De werken die Ik doe, zult gij ook doen.' U allen die Christus al aangenomen hebt, zou u willen, dat Jezus vandaag tot ons komt en onder ons dezelfde dingen doet, die Hij toen deed?" Natuurlijk waren allen het daarmee eens.
"Als Hij heden onder ons dezelfde dingen doet, zult u dan Zijn Woord geloven?", vroeg ik hun. "O, zeker", zeiden ze. Ook de Mohammedanen waren het ermee eens.
De tweede persoon die naar voren kwam, was een Mohammedaanse. "U weet dat ik u niet ken", zei ik, "ik kan niet eens in uw taal met u spreken, ik spreek door middel van een tolk met u." De vrouw beaamde het. "Ik kan u niet genezen", ging ik verder, "maar hebt u vanmorgen de boodschap begrepen?" De vrouw sprak met de tolk. "Ja, ze heeft het begrepen, ze heeft het Nieuwe Testament gelezen", zei de tolk. "Zij gelooft in God, maar zij gelooft, dat Mohammed Zijn profeet is."
De Mohammedanen geloven in God. Zij komen ook uit de lijn van Abraham. Zij geloven dat Mohammed de profeet van God is, maar wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Ik sprak verder: "Als u het Oude Testament kent, dan weet u dat God in de voorafgaande tijdperken in de profeten was. Dan is Jezus die wij de Christus noemen, de God-profeet. Ze hebben Hem gedood. U gelooft dat niet, want uw predikers zeggen dat Hij vele jaren later een natuurlijke dood is gestorven. Maar het Nieuwe Testament zegt, dat Hij gestorven en toen weer opgestaan is. Hij zond Zijn Geest terug in Zijn Gemeente. Mohammed heeft u niets beloofd, maar Jezus heeft ons een belofte gegeven. Hij zei: 'Dezelfde werken die Ik doe, zult gij ook doen.' Misschien herinnert u zich dat Hij in Johannes 5:19 zegt: 'Ik kan niets doen, als de Vader het Mij niet laat zien.'"
Toen ging ik verder: "Als Jezus nu zou komen om u te zeggen waarom u hier bent en wat u scheelt - als Hij u uw verleden laat zien - zult u dan ook dat geloven wat Hij u over de toekomst zegt?"
De vrouw beaamde het. De Mohammedanen stonden op om alles goed te zien. Toen sprak ik wat de Heilige Geest mij toonde: "Uw man is een kleine, gedrongen man. Hij heeft een zwarte snor. Drie dagen geleden bent u bij de dokter geweest. U hebt twee kinderen. De dokter heeft u onderzocht en vond een gezwel in uw baarmoeder."
De vrouw keek naar de grond en beaamde het. "Nu, als u het Nieuwe Testament gelezen hebt - sprak niet Jezus op deze wijze met de vrouw bij de bron?"
"Dat klopt", antwoordde de vrouw.
"Waarom bent u naar mij gekomen? Ik ben een Christen. Waarom bent u niet naar uw Mohammedaanse profeten gegaan?"
"Omdat ik geloof dat u mij helpen kunt", zei de vrouw.
"Ik kan u niet helpen", antwoordde ik. "Maar als u deze Jezus kunt aannemen, die nu hier is, dan zal Hij u helpen. Hij is Degene die uw leven kent. Hij zal u helpen."
Zij antwoordde: "Ik neem Jezus Christus als mijn Verlosser aan!"
Dat was voldoende. Op die avond kwamen tienduizend Mohammedanen tot Christus. Op grond van hun bericht, werd in de dertig jaren zendingsarbeid in die omgeving maar n enkele Mohammedaan bekeerd. Maar toen het Evangelie zich levend liet zien, waren vijf minuten voldoende, dat er tienduizend konden komen.

HOME              INDEX getuigenissen   8 Massabijeenkomst in India: Blinde man genezen

Massabijeenkomst Bombay Meer dan 300.000 mensen waren samengestroomd om William Branham te horen, de man over wiens bediening men elkaar ongelooflijke dingen vertelde. De menigte die vol verwachting was, bestond uit een bonte mengeling van verschillende godsdiensten. Men zag magere, door de zon gebruinde Asceten, Hindoes, Boeddhisten, vuile bedelaars, Mohammedanen en Christenen van alle geloofsrichtingen. Waar haalde de onopvallende man op het podium de moed vandaan, tegen al deze godsdiensten op te komen? Waar had hij deze zekerheid vandaan?

Men had dingen gehoord, die men zelfs in dit land niet zo gemakkelijk kon geloven. Een Engel uit de Hemel zou 's nachts tot hem gekomen zijn. Die Engel zou hem de opdracht voor een wereldwijde bediening gegeven hebben.
De mensen kwamen en luisterden. Met verbazing hoorde de menigte hoe de man uit de Verenigde Staten uit duizenden mensen, mensen die hem onbekend waren, met hun naam aansprak. Niet alleen dat, hij was ook nog in staat hun dingen uit hun persoonlijk leven te vertellen, dingen die werkelijk alleen maar de betreffende mensen konden weten. "De man is een gedachtenlezer", zeiden de Yogi's, "daarom weet hij deze dingen."
"U denkt dat ik uw gedachten kan lezen", zei de man achter de lessenaar, "maar het is wat anders. Jezus Christus zei indertijd dat Hij niets zou kunnen doen, als het Hem niet getoond zou worden door Zijn Hemelse Vader."
Een blinde bedelaar werd naar voren geleid. De man was volkomen blind. Zijn ogen waren helemaal wit. De prediker op het podium sprak de man aan. De tolk gaf de woorden aan de blinde bedelaar door.

"U bent een zonaanbidder. U bent al sedert twintig jaar blind."

"Dat is de waarheid!" zei de blinde.

"De man is getrouwd, zijn vrouw is tamelijk klein en hij heeft twee zonen", ging de prediker verder, "n van zijn zonen is ongeveer zeven jaar oud, de andere is negen jaar oud."

"Dat is de zuivere waarheid", bevestigde de bedelaar.

"U denkt dat ik een gedachtenlezer ben, maar het is God", zei Rev. Branham. "Ik werd gisteren door uw tempels geleid en u hebt mij uw goden laten zien. Hier zitten de priesters van de Sjieten en van de Jans, Boeddhisten en andere godsdienstige mannen. Ik ben gisteren door vertegenwoordigers van zeventien godsdiensten begroet en allen waren tegen Christus. Deze man zou graag weer ziende worden. Zeker is de God der schepping de Enige, die hem het ogenlicht weer terug zou kunnen geven. U bent het daar zeker mee eens?" De menigte beaamde het.

Toen sprak de Evangelist verder: "Als iemand van u, Mohammedanen, naar boven zou willen komen - u bent hier in de meerderheid - als n van u deze man het licht van zijn ogen terug kan geven, dan zou ik bereid zijn uw Mohammed na te volgen. Of zou misschien een Boeddha priester naar boven willen komen?"

De menigte hulde zich in stilzwijgen. Men zou een speld hebben kunnen horen vallen.
De prediker uit de Verenigde Staten sprak met rustige stem: "De man heeft het onwetend gedaan. Hij wilde God aanbidden. Wat zou u, Boeddha priesters, hier uit kunnen richten? U zou wel proberen het denken van de man te veranderen. Wat zou u, Mohammedanen, doen? Ook u zou proberen zijn denkwijze te benvloeden. Precies deze zelfde dingen hebben wij ook in Amerika. De Methodisten zouden willen, dat alle Baptisten Methodisten werden. De mensen van de Pinksterbeweging zouden de Methodisten van hun zaak willen overtuigen. Dit is niets anders dan de poging om de denkwijze van de mensen te veranderen. Maar daar spreken wij nu niet over! Wij spreken over God, de Schepper! Wij zouden graag willen, dat deze God komt om deze man het licht van zijn ogen terug te geven!"

Weer klonk de stem vanaf het podium. De tolken gaven het in verschillende talen door. "Ik daag elke priester uit, elke heilige man: Komt naar boven en geeft aan deze man het licht van zijn ogen terug!"

Een adembenemende stilte heerste onder de honderdduizenden. Zoiets had men nog nooit gehoord! Wat speelde zich daar eigenlijk af?

"Waarom bent u zo stil? U zwijgt, omdat u niets kunt doen! Ook ik kan niets doen. Maar de God des Hemels, die Zijn Zoon Jezus Christus opwekte, Wiens dienstknecht ik ben - Hij heeft mij zojuist in een visioen getoond, dat deze man het licht van zijn ogen weer terug zal krijgen. Als dat nu niet gebeurt, dan kunt u mij uit India zetten. Maar als het gebeurt, dan is een ieder van u zijn leven verschuldigd aan Jezus Christus."

De prediker sprak verder: "U ziet, dat geen van uw priesters het waagt hier op het podium te komen. Waarom komen ze toch niet, terwijl zij toch tegen u gezegd hebben, dat hun godsdienst zo groot en machtig is? Waarom komt niemand naar boven om iets te zeggen?"

Een man kwam naar het podium. Het was een dokter. Hij onderzocht de ogen van de bedelaar. Hij schudde alleen maar met zijn hoofd en zei: "De man is blind."

"Natuurlijk is hij blind", zei de prediker, "maar wie wil Jezus Christus dienen, als God hem het licht zijner ogen teruggeeft? Ik daag u uit. Verlaat uw krachteloze goden! Ik sta hier in de Naam van de levende God. Zult u tot Jezus Christus, uw Redder, komen, als mijn God aan deze man twee nieuwe ogen schenkt?"

Weer gingen duizenden handen omhoog. Toen hoorde men hoe William Branham met een rustige stem zei: "Here Jezus, toon dat U God bent!" Dat was alles! De man gaf een luide kreet en omarmde de evangelist. Ook de burgemeester van Bombay, die eveneens op het podium zat, werd door een overgelukkige, genezen bedelaar omarmd. De bedelaar had twee volledig gezonde ogen. Iedereen kon zien, dat hij weer kon zien.

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   


______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort