VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

9.   Ten dode opgeschreven vrouw
      genezen van kanker: F. Nightingale


10. Genezen van kreupele ledematen

11. Genezen van gebroken botten

12. Genezen van kanker

13. Genezen van gebroken ribben
9 Ten dode opgeschreven vrouw door God genezen van kanker
   (Naar Afrika geroepen)

Florence Nightingale vr haar genezing Florence Nightingale na haar genezing Florence Nightingale (een kleindochter van de oprichtster van het rodenkruis) die stervend was aan kanker en opgegeven was door de medische wetenschap.

vr haar genezing en nadat William Branham voor haar gebeden had en God haar volkomen genas.GETUIGENIS
Het eerst ontving ik de uitnoding toen ik in Houston (Texas) was. Broeder Bosworth bracht me op een dag een foto van een doodzieke zuster genaamd juffrouw Nightingale. Kort daarop ontving ik een telegram met haar verzoek naar Durban in Zuid-Afrika te komen. Ik legde de foto voor me neer en knielde toen neer met vrouw en kinderen om te bidden. Ik bad: "Heer, wanneer Gij dit arme mensenkind wenst te genezen, zal ik naar Afrika gaan en daar voor U getuigen." Dit sprak ik tot God zonder te bevroeden, dat de reis naar Afrika werkelijkheid zou worden.

Toen de broeders Moore, Lindsay en nog enkele van ons met mij naar Engeland vlogen, kwam na de landing direct een groepje mensen op ons af.
Hoe zij van onze komst op de hoogte waren, weet ik tot op heden nog niet.
Hoe dan ook, kort voor onze aankomst had men juffrouw Nightingale met een (ander) vliegtuig van Durban Zuid-Afika naar Engeland overgebracht. Men verzocht mij nu om aan haar ziekbed te komen en voor haar te bidden

Hetgeen ik zag toen ik de ziekenkamer binnenkwam, zal ik nooit vergeten.

Deze kleine vrouw was ongeveer 1.50 meter groot; armen en benen waren uiterst slap. Daarbij moest zij op haar rug liggen. De tranen liepen haar over de wangen. Met een half verstikte stem gaf ze mij te kennen niet 1anger te willen leven en ze droeg me op God te bidden, dat ze sterven mocht. Het was me zwaar te moede om God om haar dood te bidden. Ik was daartoe niet in staat en bad daarom, dat de Here haar weer op mocht richten en gezond maken. Terwijl ik bad, geschiedde er iets zeer liefelijks.

Een kleine duif vloog van het struikgewas en zette zich neer op de vensterbank; liep daar heen en weer en begon te koeren. Mijn begeleider bekeek, het diertje, doch voor hij iets kon zeggen, verscheen een Engel des Heren en de zegen Gods kwam over de zieke. Haar werd gezegd dat zij zou leven. En inderdaad, zij werd gezond. Heden weegt zij ongeveer 155 pond en verheugt zij zich in een goede gezondheid.

Van Engeland uit keerden wij naar de U.S.A. terug. Ik had God beloofd naar Afrika te zullen gaan, indien deze zieke genezen zou. Toen ik dus opnieuw werd uitgenodigd, was ik bereid. Men vertelde mij, dat voor een Afrika-reis in Britsch-gebied geen speciale visum benodigd was. Doch toen ik in het vliegtuig wilde stappen, liet men mij niet toe. Mijn mede-arbeider, broeder Baxter, bevond zich reeds in het vliegtuig. Aangezien uitstappen voor hem niet meer mogelijk was, riepen wij hem, toe om rustig verder te reizen; zo gauw als mogelijk was zouden wij nakomen. Enkele dagen later konden ook wij vertrekken. Onderweg kwamen wij in een dichte mist terecht en het vliegtuig liep schade op. Wel een uur lang cirkelden wij boven de stad rond, alvorens te landen. Allen zaten rustig. Ik bad. Toen wij eindelijk landden, zuchtte een ieder diep; ik riep echter luid: "Halleluja". Bij de landing in Johannesburg werden wij begroet door talrijke reporters en een zowat 30.000 mensen.

Wij gingen dadelijk naar de verzamelplaats. Voor zover ik bij het lamplicht kon vaststellen, was er een groot aantal zieken aanwezig. Ik was zeer moe.

Nadat ik echter 5 minuten gesproken had, ontdekte ik onder de menigte een vrouw op haar zijde liggend. De Engel des Heren verscheen mij en zei dat deze vrouw ongeveer twee jaar terug een ongeval was overkomen, waardoor haar ruggegraat was gebroken. De artsen konden haar geen hoop geven, dat zij ooit weer zou kunnen lopen. Toen ik deze mededeling van de Engel aan haar doorgaf, knikte haar moeder die bij haar zat instemmend. In het volgende visioen zag ik deze jonge, vrouw opstaan en lopen.

Hierdoor wist ik dat zij genezen zou. Ik zei: "In de Naam des Heren, sta op, U bent genezen!" De moeder riep uit: "Neen, in geen geval, zij kan niet opstaan!" Maar de vrouw richtte zich op, schreeuwde en wierp haar armen in de hoogte. De moeder viel in onmacht. Allen kwamen in beweging om dit wonder te zien.

In een ander visioen zag ik ver achter de toehoorders een jongeman van omstreeks 16 jaar. Ik riep: "U jongeman daarachter! Hebt U niet een kort been?" Hij antwoordde bevestigend. Ik vertelde hem dat ik dat zoven in een visioen had gezien en ook wist dat' hij van verre was gekomen. Ook dit beaamde hij. Dan zag ik in de geest de wagen, in welke hij naar de samenkomst was gebracht. Ik nam waar dat hij terug liep en beide benen in normale toestand waren. Daarop zei ik: "Broeder, in Naam des Heren, wees gezond aan uw benen!" Op datzelfde ogenblik stond hij vast op zijn voeten en liep de gang af. Beide benen van gelijke lengten.

Nu wil ik van twee Hollanders vertellen, die deze samenkomsten bijwoonden. De ene was pro, de andere contra de campagne. De tegenstander geloofde dat hier een hypnotiseur optrad; de andere beweerde dat een hypnotiseur nooit, mensen op deze wijze kon genezen. Welnu, meende de ander, hij moet in ieder geval van de duivel zijn; hoe kan hij anders zulke dingen zieken wijsmaken? Men ziet zelfs ongelovigen rekenen met de macht van de satan, evenals met een zichtbaar ingrijpen van de levende God. Degene die op mijn hand was, wederlegde: "Dit is de dag der bezoeking des Heren! Wanneer U het niet gelooft, zult U het eens bitter berouwen. Dit is de late regen voor de komst des Heren. Ik zal voor uw ziel bidden." Daarna ging hij naar de binnenplaats, knielde daar neer en begon voor de ziel van de andere te bidden. Plotseling stond gedurende het gebed een engel naast hem, die zei: "Ga terug en spreek nog eenmaal met hem!" Op datzelfde moment voelde hij een hand op zijn schouder. Een stroom van vuur ging door hem heen. Toen ging hij terug naar zijn vriend en verte1de hem, dat hij een engel had gezien en dat deze hem de hand op zijn ,schouder had gelegd. Plotseling scheen het hem toe als overkwam de andere een benauwdheid. Meer nog! Op zijn hemd was een grote verschroeide vlek in de vorm van een hand afgetekend. Deze gebeurtenis kwam zelfs de volgende dag in de krant te staan. Met grote opschriften verscheen de foto van de betreffende heer, op wiens hemd de afdruk van een hand - zwart geblakerd - te zien was.


Getuigenissen
Op de volgende bladzijden zult u enige persoonlijke getuigenissen vinden van een paar die genezen zijn gedurende enige van onze samenkomsten.


10 Genezen van kreupele ledematen

Ik was kreupel gedurende vele jaren. Ik ben enige tijd bedlegerig geweest. Mijn ledematen waren verkromd, zodat ik niet kon lopen. De dokter zei, dat ik nooit zou kunnen lopen. Ik hoorde over broeder Branham en hoe God zijn gebeden beantwoordde. Dus riep ik hem. Hij en nog een jongeman, genaamd DeArk, kwamen en baden voor mij. Onmiddellijk werden mijn ledematen genezen. Ik kon lopen. Ik loop nog. Het is nu vier jaar geleden sinds het gebeurde.
Ik prijs God voor Zijn Wonderbare Kracht.

Mevrouw Mary Der Ohanion, 2223 E.Oak St., New Albany, Ind.

HOME              INDEX honderdtien getuigenissen   11 Genezen van gebroken botten

Aan hen op wie het betrekking moge hebben.
Ik was kreupel gedurende geruime tijd. Mijn benen waren gebroken en ik zou nooit meer kunnen lopen volgens de verklaring van de dokter. Mijn zoon rolde mij naar de samenkomst van broeder Bill in mijn rolstoel. Die avond zag ik een man lopen die in achttien jaar niet gelopen had. Ik zag ook een man zijn gezichtsvermogen ontvangen en door de kerk wandelen zonder enige hulp. Hij was veertig jaar blind geweest; en vele anderen, kreupelen en allerlei soorten ziekten genazen die avond. Dus toen mijn beurt kwam om voor mij te laten bidden, had ik geloof om in Jezus te geloven, dat Hij Dezelfde was gisteren, vandaag en voor immer. Broeder Bill bad voor mij, greep mij bij de hand en zei in Jezus' Naam: "Loop".
Ik voelde de kracht van God op mij komen. Mijn benen, die recht voor mij uitstaken, gingen naar de vloer en ik begon te lopen, en prijs God, ik verliet mijn oude rolstoel en liep verscheidene huizenblokken ver naar huis.

Mevrouw T.Hargrove, 149 Spring St., Jeffersonville, Indiana.

HOME              INDEX honderdtien getuigenissen   12 Genezen van kanker

Ik was twee jaar geleden opgegeven om te sterven aan kanker. Ik kende broeder Branham al jaren. Ik kende hem als een rechtvaardig persoon en ben in vele van zijn samenkomsten geweest. God zegent hem en werkt vele, vele wonderen door hem. Ik riep hem om voor mij te bidden. Mijn kanker verdween.
Ik ben nog steeds gelukkig, prijzend en dankend God.

Mevr. L.Stinner, Missouri Ave., Jeffersonville, Indiana.

HOME              INDEX honderdtien getuigenissen   13 Genezen van gebroken ribben en verwrongen rug

Ik lag in het ziekenhuis te New Albany, Ind., toen ik hoorde van broeder Branham. Ik was gegrepen door een auto. Praktisch al mijn ribben waren gebroken. Mijn rug was verwrongen. Wat betreft medische hulp was ik een hopeloos geval.
Broeder Branham bad voor mij en ogenblikkelijk gingen mijn ribben naar hun plaats, en mijn rug ook. De dokter kon het niet begrijpen. Ik stond op, trok mijn kleren aan, ging naar huis en ging werken.
Prijs God voor Zijn Genezende Kracht.

William H. Merrill, 1034 Clark St., New Albany, Ind.

HOME              INDEX getuigenissen   

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

TOP   


______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort