VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

14. Een getuige van de kracht van God in
      de bijeenkomsten Zuid-Afrika 1951


15. Kranteverslagen uit Zuid-Afrika van
      massagenezingen


16. Check van 1.500.000 dollar afgewezen       na genezing van kankerpantient
14 Een getuige van de kracht van God in de massabijeenkomsten
Zuid-Afrika


Massabijeenkomst Durban Tijdens de samenkomsten in Port Elisabeth had br. Branham een visioen, waarin hij een landschap zag. Aan de rechterkant van de weg was een negerhut en hierin waren vijf vrouwen, waarvan er één helemaal verlamd was. Hij kreeg tevens de opdracht van God, met haar te bidden, opdat zij genezen werd.
Toen hij zich de volgende dag op weg naar East London bevond, herkende hij plotseling het landschap dat hij in het visioen gezien had. Hij vroeg de chauffeur langzaam te rijden. Na een paar minuten herkende hij ook de hut, die hem getoond was en hij liet de auto stoppen. Alle begeleiders stapten uit en gingen de negerhut binnen en vonden alles, zoals Branham het hun tevoren beschreven had. Hij bad met de verlamde vrouw, die dadelijk genezen werd en de reis ging weer verder.
Door dergelijke gebeurtenissen worden wij wederom verplaatst in de tijd van de apostelen. Branham bediende het woord tien weken lang in de grootste steden van het land. In de meeste plaatsen kwamen meer dan 10.000 mensen tezamen, terwijl in Durban de menigte op meer dan 50.000 werd geschat. De verwachtingen waren hoog gespannen, want we kwamen uit verscheidene tijdschriften te weten, wat God door middel van Zijn knecht in Amerika en andere landen had gedaan.
De eerste avond, toen Branham in Johannesburg aankwam, bad hij maar met enkele zieken, omdat hij door de lange reis zeer vermoeid was. Hij keek een 12-Jarige Jongen aan, die met een van zijn benen alleen op de tenen kon lopen, omdat de voet 10 cm korter was dan de ander. Hij riep hem toe: ,,Je bent genezen, sta op Je beide voeten!" Hij deed dit en was genezen. De volgende dag getuigde hij, hoe zijn voet tot de normale grootte volgroeid was en hij nu goed kon lopen, wat hij op het grote podium demonstreerde.
Vervolgens riep Branham tot een vrouw, die zware kanker had: "sta op, Jezus heeft u gezond gemaakt!" Zij stond dadelijk op en was genezen. Haar man getuigde de volgende dag, hoeveel zij geleden had. Nu prees zij God voor deze wonderbare genezing.
Branham zocht in de volle kracht van de Heilige Geest. waar zich iemand met geloof bevond. De Geest trok hem naar alle richtingen. Zo kwam het in een plaats voor, dat, terwijl hij met enige zieken bad. hij plotseling omkeek en een arme vrouw aanzag, die een kindje met een waterhoofd op haar schoot droeg. Hij zei tegen haar: "God heeft uw tranen gezien en heeft Zich over u ontfermd. Uw kind is genezen en het hoofdje zal in korte tijd normaal worden." Een vrouw, die wij kennen en die 9 operaties moest doormaken en ontzaglijk veel had geleden, kwam ook op de samenkomsten. Ofschoon ze ver van hem vandaan zat, riep Branham haar iets toe en zij was dadelijk genezen. Wij zagen met eigen ogen hoe honderden mensen in korte tijd genezen werden en God loofden.

Gehoord en gezien door A. Kast - Basutaland (Z.-Afrika.)

HOME         INDEX getuigenissen   15 Kranteverslagen uit Zuid-Afrika van massagenezingen

Uit alle landen hoorde men zulke berichten, maar wat in 1951 in Zuid-Afrika gebeurde, was meer dan buitengewoon. Hier volgt een uittreksel uit onderstaand bericht van de krant 'Natal Mercury' (23 november 1951).
Kreupelen staan op uit rolstoelen en lopen heen en weer

kranteknipsel genezingen "Na het gebed van de Amerikaanse Evangelist Rev. Branham, was men getuige van een massa-genezing. Kreupelen en verlamden stonden op van hun rolstoelen en brancards. Nadat Rev. Branham zich tot een kleine jongen gewend had, die in een rolstoel zat, richtte deze zich op, stond op zijn voeten en liep met behulp van twee mannen naar het podium. Daarop volgde de een na de ander, totdat een grote menigte in beweging kwam. Kromgegroeide vrouwen en kinderen wierpen hun krukken en beenbeugels weg. Moeders huilden toen zij zagen hoe hun invalide kinderen de eerste stappen deden. Voor sommigen waren het de eerste stappen van hun leven.

Een inboorling deelde aan de 'Natal Mercury' mee: "Mijn jongen had een verdraaide voet en zijn lichaam was kromgegroeid. Ik moest huilen toen ik zag hoe het lichaam van mijn zoon zich oprichtte en zijn voet recht werd!"

kranteknipsel genezingen Een jongen uit India ging naar voren en deed zijn beenbeugels en krukken weg (zie foto). Let op de verhoogde speciale schoen en de normale lengte van het genezen been.
Een meisje uit India kwam met tuberculose en hersenvliesontsteking uit het ziekenhuis om bij de samenkomsten te zijn. Zij had eigenlijk weer naar het ziekenhuis terug moeten keren, maar dat was niet nodig, want zij kon genezen naar huis gaan.
Een zieke, die aan kanker leed, die sinds negen maanden niet meer kon lopen, werd op een draagbaar in de samenkomst gebracht. Bij de uitnodiging van de heer Branham verliet zij de baar.
De heer E.C. Dennis (45) woonachtig aan de Flower Road 365a, Clairwood, stond op het podium. Sinds zijn zevende levensjaar had hij met zijn rechteroor niets meer gehoord. Rev. F.F. Bosworth fluisterde de man getallen in zijn rechteroor, terwijl zijn linkeroor dichtgehouden werd. De heer Dennis herhaalde de getallencombinaties door de microfoon. De toehoorders juichten toen zij hoorden dat hij zei: "Ik ben genezen!"" (Einde van het kranteverslag).

kranteknipsel genezingen "Door geloofsgenezing kon de zestien jaar oude Ernest Blom, die een kreupele was, voor de eerste keer in zijn leven lopen. Verleden zondagavond verbaasde de Evangelische Gemeente aan de Beatrice Straat in Durban zich, toen Ernest opstond en zonder de minste bezwaren naar het podium liep om verslag te geven van het wonder, dat hij beleefd had. "Er is een wonder gebeurd; ik ben volkomen genezen", zei hij.
Sinds zijn vierde levensjaar moest hij door specialisten behandeld worden. Sedert twee jaren droeg hij een stalen beenbeugel zonder een kenteken van verbetering. De arts stelde eerst een operatie voor, maar zag daar toch weer van af, omdat hij geen verbetering kon beloven.

kranteknipsel genezingen "Ik hoorde over de merkwaardige geloofsgenezingen van prediker Branham in de Verenigde Staten", vertelde zijn moeder. "Toen ik van zijn bezoek aan Johannesburg hoorde, reisde ik er met Ernest heen."

Ernest vertelde: "Toen mijn kameraden in de Hunt Road School in Durban zagen hoe ik het klasselokaal inliep, waren zij zeer verbaasd."HOME         INDEX getuigenissen   16 Check van 1.500.000 dollar afgewezen door William Branham na genezing van kankerpatient

William Branham Als ik het gewild had, was ik multi-miljonair geworden. Eens werd mij door een FBI agent een bankcheque ten bedrage van anderhalf miljoen dollar overhandigd. De cheque was van de 'Mission Bell Winery' in Californië. Ik gaf de cheque onmiddellijk terug. Een vrouw met kanker, van wie men al beide borsten had afgezet, was daar genezen. Door deze gebeurtenis bekeerde haar dokter zich, de heer Dr. Theodor Palvedes. Hij predikt deze avond in Oakland, Californië.
God had door mij tot de vrouw gesproken en haar gezegd: "Binnen drie dagen zult u weer op straat zijn om boodschappen te doen!" Dr. Palvedes zei toen tegen mij: "Meneer Branham, u wekt in deze vrouw valse verwachtingen op. De vrouw ligt op sterven!"
Ik antwoordde: "Ik sta hier in een positie, waarin ik kan zeggen: Als deze vrouw niet binnen drie dagen door de straten loopt, dan mag u een bord op mijn rug hangen, waarop geschreven staat: 'Valse profeet!' U kunt mij vóór uw auto uit laten lopen en mij door de hele stad leiden. Mag ik echter het bord op uw rug vastmaken en met u hetzelfde doen, als zij genezen wordt?" De vrouw werd genezen en de dokter bekeerde zich. Hij predikt heden het Evangelie. Hij is één van de beste chirurgen aan de Westkust. Zieken vliegen van New York naar de Westkust om zich door hem te laten opereren.
Uit dankbaarheid overhandigden zij mij door de FBI een cheque ten bedrage van anderhalf miljoen dollar. Toen woonde ik in een kleine hut met twee kamers. Maar geld maakt niet gelukkig, alleen Jezus Christus brengt waar geluk.
In dezelfde omgeving schonken rijke Armeniërs aan een bekende man een Cadillac. Het is zeker in orde als iemand in zo'n wagen rijdt. Deze zelfde mensen wilden mij ook een Cadillac schenken. Ik bezat toen een tien jaar oude Chevrolet, een soort bestelwagentje, vol met deuken. Ik zei: "Ik ben blij met uw genegenheid, maar ik vrees, dat ik deze wagen niet gebruiken kan."
"Als u liever een Packard wilt, dan schenken wij u wel een Packard", zeiden ze. "Waarom sukkelt u toch met deze oude wagen door?"
"Als ik het zou kunnen, zou ik te voet gaan", antwoordde ik. "Hoe zou ik zo naar Arkansas kunnen gaan, daar waar de armsten van de armen naar mijn samenkomsten komen? Er worden zieken gebracht die zo arm zijn dat zij zich slechts met een katoenen zak kunnen kleden. Arme mensen werpen hun laatste dollar op de offerschaal. Hoe zou ik daar met een Cadillac voor kunnen rijden? Men zou zeggen: 'Daar rijdt broeder Branham!' Hoe zou ik zoiets kunnen doen? Ik wil God behagen en niet de wereld, want dan kan ik Zijn volk dienen."

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:


Peter van Oort

Peter van Oort