VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

27. Getuigenissen van genezingen

28. geen scheel kind dat niet genezen
      werd in de bediening van W. Branham


29. Hattie Wright krijgt onmiddelijk en
      bovennatuurlijk haar hartsverlangen
27 Getuigenissen van vele genezingen

Bijeenkomst Een vrouw werd op een draagbaar in de samenkomst gedragen. Zij lag op sterven wegens leukemie. In de John Hopkins Kliniek en in de Mayo Kliniek had men haar opgegeven. Ik zag de vrouw en ging het podium af naar haar toe. Ik zei tegen haar: "Bid om geloof." Vanaf het podium zag ik hoe de vrouw haar lippen bewoog in gebed. Plotseling bespeurde broeder Branham een trek uit die richting. Hij sprong het podium af, ging naar de vrouw toe en zei: "In de Naam van Jezus Christus, sta op van uw baar, ontvang Goddelijke kracht en wees gezond!" Zij gehoorzaamde, stond op en prees God met opgeheven armen. Haar zuster zei later tegen mij: "Het gaat schitterend met haar!"
In de grote Fair Park Gehoorzaal in Dallas, Texas, was het podium overvol van rolstoelen en draagbaren. Broeder Branham stond iets terzijde en bad voor de mensen, die in de gebedsrij waren. Toen hij daarmee klaar was, wees hij plotseling naar een man die op het podium lag, en zei: "Man, sta toch op, u bent al ongeveer vijf minuten geleden genezen!" De man stond op, God prijzend.
Hij was als een stervende uit Chicago naar Dallas gebracht. Zijn longen waren door de kanker weggevreten. Hij werd genezen en kwam enige dagen later naar Forth Wayne en gaf daar zijn getuigenis. Ik zou nog ontelbare gevallen kunnen schilderen hoe mensen hun genezing ontvingen, zonder dat zij aangeraakt waren.

Voor God is geen geval te moeilijk. In dezelfde samenkomsten kwam een vrouw uit Griekenland naar voren. Haar keel was volledig toegesloten. Zij moest kunstmatig gevoed worden. Zij was niet eens in staat om een enkele druppel water te slikken. Nadat broeder Branham voor haar gebeden had, dronk zij een glas water.

Ongeveer twee dagen later kwamen negen doofstommen in de gebedsrij en werden allen genezen! Toen bad hij voor een man die blind geboren was. Na het gebed zei broeder Branham tegen de man: "Ga daar het podium op en trek die prediker aan zijn neus." De man ging erop af en deed het. De hele samenkomst lachte.

Tegen het einde van een samenkomst wees hij dikwijls in snelle volgorde naar verschillende personen en zei: "Christus heeft u genezen!" Enigen wierpen hun krukken omhoog, anderen die niet konden lopen, sprongen op hun voeten. Zo'n demonstratie is onbeschrijfelijk. In een zekere samenkomst ging een jongen op zijn voeten staan, die voordien staan noch lopen kon. Iets later ging ik naar hem toe en verzocht de menigte plaats te maken. De jongen ging naar het podium en sprak tot het wenende gehoor.

Een scheelziende vrouw, die tijdens de samenkomsten in Forth Wayne de Bijbelschool bezocht, zei tegen mijn vrouw: "Ik zie geen mogelijkheid om in de gebedsrij te komen, omdat er daar teveel mensen staan." Mijn vrouw zei tegen haar: "Dat is ook niet noodzakelijk. Vraag God eenvoudig om geloof, opdat u voldoende geloof hebt om aan de genezingskracht te trekken." Dat deed de vrouw klaarblijkelijk, want gedurende de samenkomst wees broeder Branham plotseling met zijn vinger in de richting waarin zij zat, en zei: "Daar achterin werd zojuist een vrouw die scheel kijkt, genezen." Sedert die samenkomst loenst de vrouw niet meer.

In de loop van een samenkomst in Forth Wayne kwam een vrouw in de gebedsrij, wier kind met een klompvoet was geboren. Zonder voor het kind te bidden, zei broeder Branham tegen de vrouw: "Zult u doen wat ik u zeg?"
"O zeker", antwoordde de vrouw.
"Ga naar huis en neem daar het verband weg. Als u morgenavond met het kind terugkomt, zal de voet genezen zijn."
De luidsprekers verspreidden deze woorden in de grote samenkomst. Toen de vrouw het kind de volgende dag in de samenkomst bracht, was de voet volkomen normaal. Het kind droeg een paar witte schoenen en kon lopen. De dokter had röntgenfoto's gemaakt, de voet was geheel en al normaal geworden.
Daarop vroeg ik aan broeder Branham, waarom hij niet voor het kind gebeden had. Hij antwoordde, dat het niet nodig was geweest, want hij had in de Geest gezien dat het kind genezen zou. In het 5e hoofdstuk van het Evangelie van Johannes zegt Jezus: "Mijn Vader werkt en Ik werk ook. De Zoon kan alleen maar dat doen, wat Hij de Vader ziet doen. En dat wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon." Wat bedoelde Jezus daarmee? Natuurlijk was Jezus ook een Ziener, zoals de profeten van het Oude Testament. Hij zag de wonderen, voordat zij geschiedden. Hij zei tegen Nathanaël: "Voordat Filippus u riep, daar onder de vijgeboom, heb Ik u al gezien."
In Johannes 14:12 zegt Hij: "Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en zal grotere dan deze doen, omdat Ik naar Mijn Vader ga. Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt worde in de Zoon. Als gij iets in Mijn Naam zult vragen, zo zal Ik het doen."


HOME    INDEX getuigenissen   28 geen scheel kind dat niet genezen werd

William Branham Ik heb nooit een scheel kind naar het podium zien komen of het werd genezen. En wij hebben meer dan driehonderd gevallen van schele ogen gezien, die werden genezen in minder dan zes maanden tijd. Wij hadden er een verslag van. Veertigduizend getuigenissen voor de zieken tot op de datum van genezing, getuigenissen door dokters ondertekend, enzovoort.
Het uur is hier, mensen. De tijd is hier. Ik zeg dit en u kunt me als een fanaticus brandmerken als u het wenst. Ik geloof dat dit de tweede Komst van Jezus Christus aankondigt. Amen. Want er zullen tekenen en wonderen zijn. En de zaak ervan is, dat als u niet in het Koninkrijk van God bent, dring u er in. Ik moet beslist wat kennis hebben van waarover ik spreek of God zou nooit mijn gebed eren om te doen wat Hij doet. En u, buiten het Koninkrijk, zoek Christus als uw schuilplaats nu, terwijl er tijd is en u de gelegenheid hebt.

Uit de prediking "ziekte en aandoeningen"(par.67) door William Branham gehouden op Januari 1950


Check van 30000 dollar afgewezen.

Onlangs werd de vrouw van een miljonair door gebed van kanker genezen, ofschoon ze door de doktoren opgegeven was. Als dank overhandigde haar man Branham op de bijeenkomst een cheque ter waarde van 30.000 dollar, welke Branham voor de ogen van alle aanwezigen verscheurde met de opmerking: "Mijn God heeft mij gezegd dat, zodra ik geld aanneem voor mijn bidden, mij de kracht ontnomen zal worden."

Een man van God gezonden” door Gordon Lindsay

HOME    INDEX getuigenissen   29 Hattie Wright krijgt onmiddelijk en bovennatuurlijk haar hartsverlangen; "Vraag wat u wilt"

Hattie Wright met haar zonen Tijdens het seizoen voor de eekhoornjacht van 1962 werden Broeder Branham en Broeder Wood uitgenodigd om in het huis van Zuster Hattie Wright te komen lunchen. Zuster Hattie Wright is een fijne wonderbare Christin, zij is weduwe, die met haar twee zonen van een kleine toelage leeft. Zij heeft een zuster, die kreupel is en nooit heeft gelopen. Deze geheiligde vrouw is een getuigenis voor God. In haar huis heerst een atmosfeer zoals het bij een Christenvrouw behoort.

Onder het eten spraken zij over de goede dingen van God. Broeder Branham sprak over het Woord en de bediening des Geestes en de daarop betrekking hebbende dingen der genade. Plotseling zei zuster Wright tijdens een bijzonder gezegend onderdeel van - het gesprek "Broeder.' Branham dat is volkomen juist".

Hierop kwam de Geest Gods over Broeder Branham en hij zei "Zuster Hattie, omdat u dat gezegd hebt, heeft God mij geboden u te vertellen" dat u alles kunt krijgen wat u maar wenst." Welk een hemelse heerlijkheid vulde de kamer. Tranen rolden over de wangen van de gasten. "Wat u ook wenst is het uwe. Ik geef het u in de naam des Heren", herhaalde Broeder Branham. Zuster Hattie zei: "Ik weet niet wat ik moet vragen". "U kunt voor uw kreupele zuster vragen. Zij zal genezen worden. U bent erg arm en heb geld nodig. Wanneer u dat wenst, vraag het. Vraag het met uw ganse hart en u zult het ontvangen." Zij keek hem een ogenblik aan en zei toen vanuit haar hele hart "Broeder Branham mijn twee zonen zijn niet gered. Dit wens ik, dat zij gered mogen worden." . Hij zei: "Ik geef u uwe zonen in de naam des Heren. " Deze twee jongens hadden daarvoor staan lachen en schertsen, zoals jongens dit kunnen doen. Zij die er niet aan dachten om zich tot God te keren, noch enig verlangen hadden om Hem te dienen, werden plotseling bleek. De Geest des Heren kwam over hen en bracht hun gemoed in beroering, zij schreeuwden het uit en vielen vol berouw voor de Here neer.
Deze jongens werden gered. Thans zijn zij leden van de tabernakel gemeente in Jeffersonville. Zij leven voor God. Zij zitten met de Heiligen aan de tafel des Heren en doen mee aan de voetwassing, en zij hebben een getuigenis voor de Heiland, zowel in hun spreken als in hun gedrag.

Uit “de profeet van de twintigste eeuw”

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort