VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

41. Verschijning van de engel aan
      William Branham


42. Billy Paul ziet de Engel des Heren

43. Ik kan geen compromissen aangaan
41 Verschijning van de engel aan William Branham

William Branham met gezin Het is bekend, dat in de bijbel vele verschijningen van engelen voorkomen.
In Psalm 34 : 8 staat: De engel des Heren legert zich om degenen, die Hem vrezen en redt hen.
Een voortreffelijk bewijs vindt men in 2 Kon. 6 : 17. Op het gebed van Elisa opent de Heer de ogen van zijn dienstknechten, "en ziet, de berg was vol vurige paarden om Elisa." Over: de verschijning van de engel vertelt Broeder Branham het volgende:

Ik zal de7e mei 1946 nooit vergeten. Het was 's avonds om 11 uur. Nadat ik opgehouden had met bidden, zag ik plotseling in mijn kamer een lichtstraal. Toen dit licht zich verbreidde, verschrikte ik en keek omhoog en zag dezelfde grote ster. Gelijkertijd hoorde ik iemand naderen. Ik zag de voeten van een man. Hij scheen van geweldige gestalte te zijn, omgord met een wit kleed. Zijn gezicht was onbehaard, de haren hingen tot op de schouders, een schoon gelaat straalde mij tegen. Hij zag hoe ik hem met grote angst aanstaarde. Dan begon hij te spreken: "Vrees niet, ik ben gezonden vanuit de tegenwoordigheid van de almachtige God, om u te zeggen, dat God u de gave van geloofsgenezing voor de mensen in de gehele wereld geschonken heeft. Wanneer u nederig bent en gehoorzaam en wanneer u de mensen overtuigen kunt u te geloven, zo zal verhoring van uw gebed door niets verhinderd kunnen worden, zelfs niet door kanker.

Hij zei mij nog vele andere dingen, die ik niet allemaal verhalen kan. Hij verdween toen, doch verscheen mij nog meerdere malen in een periode van 6 maanden en sprak tot mij. Soms verscheen hij ook zichtbaar in tegenwoordigheid van anderen.

Natuurlijk ving nu aan voor zieken te bidden. Een arts, is maar een mens, maar God is almachtig. De genezingen, die gedurende deze maanden plaats vonden zijn te talrijk, dan dat ik ze kan opsommen. Blinden, doofstommen en alle mogelijke zieken werden genezen. Duizenden getuigenissen betreffende deze genezing staan ons ter staving ten dienste. In mij is geen kracht om te genezen, ik ben een hulpeloos wezen, totdat ik Gods tegenwoordigheid ervaar.HOME    INDEX getuigenissen   
42 Billy Paul ziet de Engel des Heren

(uit een gesproken getuigenis van Billy Paul zoon van William Branham)

Billy Paul Mijn vader vertelde mij en zei: "Ik wil dat je met mij samenwerkt." Ik begon met mijn vader te reizen toen ik veertien jaar was.
Ik weet dat u dit getuigenis al eerder gehoord heeft, maar elke keer als ik het geef, treft iemand mij bij de deur en zegt: "Zou je het opnieuw willen zeggen? Dus, ben ik blij om het opnieuw te vertellen. We verbleven in een klein goedkoop hotel in Vandalia, Illinois. Vader had een tent en ging er heen.
Mijn oom Donny vertelde altijd over de Engel des Heren. Op een nacht, in deze hotelkamer, had zelfs geen badkamer… Slecht een wastafel in de hoek. De badkamer was helemaal aan het einde van de gang. Donny sliep daar, ik sliep daar en mijn vader was daar.
Vader maakte me ongeveer om twee uur in de nacht wakker. Hij deed een kussen voor mijn gezicht. Hij zei: "Billy" Ik zei: "Ja." Hij zei: "Weet je nog over de engel waar pappa over sprak?" Ik zei "Ja". Hij zei: "Hij heeft mij afgelopen nacht bezocht. Hij vertelde mij enige dingen die zullen gaan gebeuren. Ik vroeg hem: "voordat je weggaat, mijnheer, kan ik mijn broer en mijn zoon wakker maken om hun u te laten zien? De engel zei: "U kunt Billy wakker maken. Broeder Branham zei: "Je weet waar de wastafel is in de kamer? Ik zei "Ja."
Broeder Branham zei: "pappa neemt deze kussen weg van je ogen". Hij zei: "Kijk door de kamer die hoek in." Hij zei: "Die engel zal daar staan." Ik ben vanavond opnieuw een getuigen tot u, in Arizona, toen hij die kussen van mijn ogen wegnam, stond in de hoek een man.

Ik stelde me eerst voor dat het iets zou zijn wat rondvliegt, ik wist het niet. Daar in die hoek stond een man met zijn handen gevouwen; gekleed in wit, haar tot aan zijn schouders. Donkere gelaatskleur.

Maakte me dat ik me dood schok, broeder Werts, ik greep mijn vader vast. Ik zal dit nooit vergeten." Hij zei: "Billy, hij zal je geen kwaad doen. Hij is gezonden van de Tegenwoordigheid van de Almachtige God". Hij ging het licht in en verdween uit de kamer. Een regenboog kwam binnen en hing voor uren in de kamer. Ik vroeg vader: "waarom gebeurde dat?"

Hij zei: "omdat God je geroepen heeft om met mij te werken, Billy". Het maakt mij geen grote man, maar wat een voorrecht! Het maakte niet uit of ik in Afrika was, India ongeacht waar ik was, ik kon zeggen wanneer de engel nabij was!

Alles wat je moet doen is jezelf vernederen. Verneder uzelf. Spreek over onze Here Jezus en Hij zal in nabijheid komen. Want Hij is dezelfde gisteren vandaag en voor immer.(Hebr.13:8) Billy Paul Branham

HOME    INDEX getuigenissen   
43 Ik kan geen compromissen aangaan

Een zeer vriendelijke vrouw die bij samenkomsten ook financieel geholpen had, kwam op zekere dag naar mij toe. Ze zei: "Broeder Branham, wij hebben u allen lief. Allen die u kennen, hebben u lief."

"Daar ben ik erg gelukkig mee", antwoordde ik.

Maar één ding bevalt ons niet", ging zij verder.

"Waarover gaat het dan, zuster?" vroeg ik.

Ze zei: "U houdt zonder compromissen aan uw leer vast. Als u daarin compromissen zou sluiten, dan zouden alle kerken u ontvangen."

Ik wist onmiddellijk wat zij bedoelde, maar ik zei: "Welke leer bedoelt u, zuster?"

"U blijft bij de doop in de Naam van Jezus Christus", zei ze.

Ik vroeg haar: "Hoe kunt u verwachten dat ik met de Bijbel compromissen zou sluiten en daarbij een dienstknecht van God blijven?"

Zij antwoordde: "Ik ben als vertegenwoordigster van talrijke predikers van deze grote stad naar u toegekomen. Als u hun zou zeggen dat de Engel des Heren tot u gezegd heeft, dat u in de Naam van Jezus Christus moet dopen, dan zouden zij dat aannemen."

Ik antwoordde: "Uw opvatting is slechter dan gootwater. Als de Engel iets in tegenspraak met de Bijbel zou zeggen, dan zou ik het niet aannemen; ik zou de Engel niet vertrouwen. Gods Woord staat boven alle Engelen."

De vrouw zei: "Nog nooit heb ik zoiets gehoord. Ik zal naar huis gaan en het Nieuwe Testament bestuderen. Ik heb het nog nooit grondig bestudeerd."

Uit een preek van William Branham

VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort