VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

45. Totaal door God bevrijd van vele kwalen
46. Zowel man als vrouw door God bevrijd
47. Schele ogen normaal gezet
48. Door God genezen na dertien jaar doof
49. Genezen na vierentwintig jaar astma
50. Misvormde rug nu normaal
51. Gebrekkige ogen worden perfect
52. Genezen van kinderverlamming en
      kanker
45 Totaal door God bevrijd van vele kwalen (Zuid-Afrika)

William BranhamWilliam Marrion Branham

GETUIGENIS
Gedurende drieëntwintig jaar heb ik geleden en bij dokters gelopen voor gewrichtsontsteking, kanker, hoge bloeddruk en een operatiewond die niet wilde genezen. Op 21 oktober, in Kimberley, sprak broeder Branham tot mij. Hij zei dat ik kanker had en andere kwalen, en dat alleen God mij van het graf kon redden. Na voor mij gebeden te hebben zei hij dat ik naar huis kon gaan want ik was genezen.
Mijn genezing kwam geleidelijk, maar binnen drie weken was alle pijn verdwenen en was ik in elk opzicht vrij. Mijn Nederlands-Hervormde dominee was verheugd om ervan te horen en na onderzoekingen gaf mijn dokter mij een verklaring waarin hij verklaarde dat er geen kanker of gewrichtsontsteking in mijn lichaam meer was. Prijs God, het heeft de Here werkelijk voor mij gemaakt.

W.J.B.


Dokterverklaring:
Geschiedenis van WJ.B. te Andalusia, leeftijd 54 jaar

De galblaas werd verwijderd, en later een andere operatie voor adhesies [vergroeiingen in de borstholte - Vert.] Kankerzalf aangebracht voor een knobbel aan rechterarm gedurende meer dan vijftien jaar. Heeft ook zalf op linkerborst voor knobbel in borst. Zij heeft ook last gehad van pijn in haar rug. Nu, bij het onderzoek werd zij bevonden een gezette, maar overigens gezond uitziende vrouw te zijn. Geen bleekheid of geelzucht. Uitwendig littekens op de rechterarm en linkerborst. Beide littekens zijn gezond. Geen knobbel op de borst. Geen opgezette klieren in de oksel, nek of ergens anders. Buiklittekens gezond - lever normaal borstkas, longen, en hart normaal. Zij voelt zich goed en heeft geen symptomen.

Dr. R.N.

HOME    INDEX getuigenissen   46 Zowel man als vrouw bevrijd

Prijs God, zowel mijn man als ik ontvingen onze genezing op dezelfde avond. Broeder Branham keerde zich naar mij en zei: "U daar op de laatste stretcher bent een stervende vrouw en tenzij u opstaat van uw bed zult u nooit beter worden. Het is uw lever, is het niet? U bent genezen." Ik stond dadelijk op en sindsdien heb ik het nooit teruggezien. Prijs de Heer. Ik heb vijf maanden in bed gelegen met een abces op de lever, maar sinds die avond ben ik volkomen gezond.

G.K.

HOME    INDEX getuigenissen   47 Schele ogen normaal gezet

Er heeft iets wonderbaarlijks plaatsgevonden in ons huis. Ons kleine, twaalfjarige, inheemse meisje dat de laatste paar maanden bij ons in dienst was, was afschuwelijk scheel. Zij was zo scheel dat men zelfs nauwelijks kon waarnemen of zij wel ogen had. Haar ogen schenen neer te zien op haar neus en half verborgen te zijn in de hoeken. De mensen keken naar haar als zij aanwezig was in de kamer en dan, wanneer zij weg was gegaan, zeiden zij: "Mensen, voelen jullie je niet verschrikkelijk ongelukkig om zo'n meisje te hebben om voor jullie te werken? Ik voel mij verschrikkelijk, steeds als ik naar haar kijk." Wijzelf stonden altijd voor haar op de bres en beschermden haar door te zeggen dat het werkelijk erg goddeloos van ons zou zijn als wij haar moesten opzeggen, alleen omdat zij scheel was. In feite had God ons juist op vele manieren gezegend sinds zij in ons huis was gekomen.

Toen hoorden wij dat broeder Branham naar Port Elizabeth kwam. Er was ons verteld van de vele wonderbare genezingen die in zijn samenkomsten hadden plaatsgevonden. Wij dachten bij onszelf: "Als broeder Branham voor andere mensen kan bidden en zij door zijn gebeden genezen kunnen worden, waarom kan hij dan niet bidden voor de ogen van ons kleine, inheemse meisje?" Wij vertelden haar van zijn komst, en zij geloofde dat zij zou worden genezen als zij geloof had. De afgelopen zondagmorgen vroeg, ging zij naar de pluimvee markthal waar de samenkomst zou plaatsvinden. Aanvankelijk was zij erg teleurgesteld, omdat zij niet gekozen was om in de gebedsrij te komen. Maar tegen het eind van de samenkomst zei broeder Branham allen die genezen wilden worden op te staan terwijl hij één gebed deed voor hen allen. Zij was één van de velen die stonden.

Zij ging naar huis en was teleurgesteld toen zij bemerkte dat haar ogen nog steeds scheel stonden, maar zij besloot te blijven geloven ondanks wat zij zag.

Stel u onze grote blijdschap voor toen wij twee dagen later zagen dat haar linker oog volmaakt en recht stond en, prijs God, twee dagen daarna was ook haar andere oog volmaakt en recht. Prijs de Heer! Voorheen keek zij naar dingen en de wereld scheen op z'n kop te staan, maar nu kan zij volmaakt zien. Prijs de Heer!

D.G.

HOME    INDEX getuigenissen   48 Dertien jaar doof

Ik heb dertien jaar helemaal niet kunnen horen, maar ik prijs de Here dat Hij mij volkomen heeft genezen. Ik kan het zwakste fluisteren nu horen. Prijs God voor Zijn wonderbare aanraking.

G.F.

HOME    INDEX getuigenissen   49 Genezen door God na vierentwintig jaar astma

astmapatient Ik zou de Here willen prijzen voor Zijn wonderbare genezende kracht die plaatsvond op 15 november, bij de Branham-campagne in East Londen.
Ik had vierentwintig jaar lang aan astma geleden, vanaf mijn derde jaar. Maar ik prijs en dank de Here, dat Hij mij niet alleen lichamelijk heeft genezen, maar ook geestelijk.
Mijn genezing vond plaats op de eerste avond van broeder Branhams bezoek. Mijn geloof werd zo versterkt dat ik werd genezen, zonder dat de broeder voor mij bad. De Geest van de Here was zo machtig onder ons, dat alles wat ik te doen had, was het te vragen. De laatste avond van de Branhamcampagne, vroeg ik de Here dat Hij broeder Branham iets tot mij zou laten zeggen. Dat deed hij. Hij zei dat ik geleden had aan astma en dat de Here mij had genezen. Nu verheug ik mij in de Here en beloof Hem tot het einde toe te dienen.

G.R

HOME    INDEX getuigenissen   
50 Misvormde rug nu normaal

Ik ben één van de zieke mensen die genezing ontvingen door het werk van Jezus Christus. Ik prijs de Heer dat Hij mijn zonden heeft weggewassen. Ik ontving mijn genezing op de (inlanders) afdeling bij de Oostoever. Het was 18 november, en ik was zeventien jaar ziek geweest. Mijn rug was misvormd sinds ik drie jaar oud was, maar is nu normaal. Toen broeder Branham bad voor alle mensen, verzocht hij hun om hun hand op het aangedane deel van hun lichaam te leggen. Ik legde mijn hand op mijn rug. Gedurende het gebed voelde ik dat iets mijn rug naar achteren boog. Ik vroeg mijn broeder die naast mij zat om naar mijn rug te kijken.

Hij was verbaasd toen hij het aanraakte en hij vertelde mij dat ik was genezen. Mijn rug was recht en vandaag is het nog net zo. Ik werd ogenblikkelijk genezen, voordat broeder Branham zijn gebed had beëindigd. Mijn voorganger, N. Bengu, was blij want hij had vele malen voor mij gebeden. De mensen van mijn gemeente verheugen zich met mij, omdat Jezus wonderbaar voor mij is geweest. Hoogachtend,

E.M.

HOME    INDEX getuigenissen   51 Gebrekkige ogen worden perfect

Ruim drie jaar geleden stierf mijn ene dochter op haar huwelijksdag. Dank God, zij was gered. De schok heeft mijn gezichtsvermogen zo aangetast dat ik geen enkel woord meer kon lezen, zelfs niet in het zonlicht, en evenmin kon ik een brief schrijven.

Op die onvergetelijke zondagavond in Johannesburg, toen ik de zieken genezen zag worden in hun stoelen, besloot ik dat dit mijn gelegenheid was. Ik zei: "Here, nu is het de tijd. Ik neem genezing aan op Uw Woord." Ik ging die avond slapen met het geloof dat er iets zou gaan gebeuren.

Terwijl ik sliep voelde ik iets als een schok door mijn beide ogen heengaan, en ik werd met een kreet van lofprijzing en overwinning wakker. De volgende morgen kon ik lezen zonder bril. Ik heb hem nooit meer opgehad, en doe al mijn lees-, schrijf. en naaiwerk, en mijn ogen worden voortdurend sterker. Ik geef God alle glorie.

J.H.G.


HOME    INDEX getuigenissen   
52 Genezen van kinderverlamming en kanker

Ik heb meer dan zevenentwintig jaar aan kinderverlamming geleden. In de laatste tijd had ik inwendige kanker, maar ik werd onmiddellijk genezen na het collectief gebed op 24 oktober in Bloemfontein. Mijn dokter zegt dat het een waar wonder is en is erg blij dat ik genezen ben. Mijn genezing heeft mijn man en kinderen tot de Heer gebracht. Prijs Zijn heilige Naam.

G.E.D.


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort