VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

64. getuigenissen van genezingen

65. Een man schrijft zijn doodsoordeel
64 getuigenissen van genezingen

Een scheelkijkende jongen genezen

W Branham Een kleine jongen, die erg scheel keek, kwam naar voren. Rev. Branham vertelde, dat zijn eigen dochter vanwege de ondraaglijke pijnen, kort vr haar vroegtijdige dood, haar ogen verdraaid had. Iedere keer als hij een scheelkijkend kind zag, werd zijn hart bewogen. Hij bad voor de jongen. Toen draaide hij de jongen naar de samenkomst toe en allen konden zien, dat zijn ogen normaal waren. Een arts onderzocht de ogen en bevestigde de genezing. De volgende opname ontstond na de samenkomst.


Een voorganger van de 'Hollandse Protestantse Kerk' kwam in de gebedsrij

William BranhamWilliam Branham

Nadat Rev. Branham voor hem gebeden had, zei hij tegen de man, dat hij zijn genezing ontvangen had. Maar toen sprak hij verder: "Uw vrouw is thuis en heeft kanker. U kunt blij zijn, want ook zij is genezen!"

Toen de man later thuiskwam, zag hij, dat in het huis de lichten aan waren. Hij was een beetje ongerust en vroeg zich af wat er toch wel gebeurd zou zijn. Toen hij het huis binnenging, zag hij, dat zijn vrouw het bed verlaten had. Ze had een paar vrienden opgebeld en voor een bezoek uitgenodigd, opdat zij zich met haar over haar genezing konden verblijden. Zij dankte God voor haar genezing en allen verblijdden zich met haar.

man met TBC genezen

was de berichtgever van de volgende gebeurtenis: "Wij reden naar het huis, waarin Rev. Branham ondergebracht was, om hem naar de samenkomsten te brengen. Toen wij in de tuin kwamen, zagen wij hoe een erg magere man met Rev. Branham sprak. De man stroopte zijn mouwen op en liet zijn verdorde armen zien. Ze waren zo dun als zijn pols. William Branham keek de man aan en zei: 'U hebt tuberculose. Gelooft u in God?' 'Ik geloof in God', zei de man. Rev. Branham bad met de man. Toen sprak hij nog enkele minuten met hem en zei toen: 'Nu willen wij uw armen nog eens bekijken.' De armen waren zichtbaar voller en sterker geworden!" Dit was een geval, waarbij God niet alleen maar onmiddellijk genas, maar op wonderbare wijze kwam ook onmiddellijk de kracht in de arm terug.

Vergroeide duim genezen

vrouw met vergroeide duim genezen De duim van de hand van het links afgebeeld meisje was met haar hand vergroeid geweest. De doktoren hadden van een operatie afgezien, omdat de bloedvaten en de zenuwen van de duim dwars met de hand vergroeid waren. De duim was een deel van de bal van de hand. Tijdens een samenkomst in East London werd het meisje genezen zonder naar voren te gaan. Zij maakte door geloof aanspraak op de genezing terwijl zij op de stoel zat. Zij werd temidden van de mensen genezen. Na de samenkomst nam men de opname. De hand is volkomen normaal.

HOME    INDEX getuigenissen   65 Een man schrijft zijn doodsoordeel

Billy Paul met William Branham Getuigenis William Branham
Het gebeurde in Windsor, Ontario. Tegen het einde van de samenkomst, toen ik al moe was, kwam een intelligent uitziende man naar mij toe en wenste gebed. Hij droeg een grijs kostuum met een rode das. Ik zei tegen hem: "Geef mij uw hand. Ik ben erg moe, ik word door de vele visioenen verzwakt. Geef mij eenvoudig uw hand."
De man gaf mij zijn hand. "U bent volkomen gezond", zei ik tegen de man.
"Nee", zei hij, "ik heb een kwaal."
Ik keek en zei tegen hem: "Ik zie geen aanwijzing van een ziekte. U bent een gezonde man!"
"Kijk toch wat er op mijn gebedskaart staat", zei de man. (Opdat bij grote samenkomsten alleen zieken met een ernstige klacht voor gebed zouden komen en opdat er geen massale toevloed zou ontstaan, werden op een gegeven ogenblik genummerde gebedskaarten uitgegeven).
"Wat u op uw gebedskaart geschreven hebt, interesseert mij niet", antwoordde ik. "U bent een gezonde man."
Ik was erg moe, maar de genade van God was nog altijd met mij. Als God u een opdracht geeft, dan is Hij verplicht voor u te zorgen. Het is niet mijn zaak, het is Zijn zaak. Hij heeft mij gezonden.
Toen indertijd Mozes zijn staf in het zand wierp en de staf in een slang veranderde, toen deden de magirs hetzelfde. Wat kon Mozes verder doen dan eenvoudig op de genade van God wachten? Hij deed eenvoudig dat, wat hem opgedragen was. U weet wat er toen gebeurde.
De man zei: "Nu, kijk toch op mijn gebedskaart!"
"Misschien had u van tevoren een groot geloof, en u bent al genezen", zei ik. Toen wendde de man zich tot de samenkomst, knoopte zijn jasje los en stond met vooruitgestoken borst vr de mensen. "Daar hebt u het", zei hij, "kijk eens wat een zwendelaar."
"Wat gebeurt er toch?" dacht ik. Toen kwam de genade van God neer. Ik zei: "Waarom heeft de duivel u in het hart gegeven om God te verzoeken? U bent een prediker van de Gemeente van Christus. U bent een lid van die Gemeente. Daar zit een man met een blauw kostuum. Zijn vrouw en uw vrouw zitten naast hem. U hebt gisteren met elkaar afgesproken, dat het gedachtenlezen is. U bent overeengekomen dat u mij vanavond op de proef zou stellen." "Dat is inderdaad de waarheid", zei de man, "God zij mij genadig!" Hij was een moderne Judas.
Ik antwoordde: "U hebt 'kanker' en 'tuberculose' op uw gebedskaart geschreven. Nu hebt u deze beide ziekten! Nu zijn het uw ziekten!"
De man omklemde mijn benen en zei: "Ik wilde niet..."
"Ik kan u niet meer helpen", zei ik, "dat is een zaak tussen u en God. U hebt uw eigen oordeel op de gebedskaart geschreven."
Het oordeel trof hem, dat was alles. Zie, dat zijn schijngelovigen. Zij proberen bij God en Zijn Woord fouten te vinden. Het zijn Judassen. Menigmaal zijn zij zeer ontwikkeld. Zij verkopen het Woord van God terwille van hun organisatie.


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort