VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen
Inhoud van deze pagina:

86. Bekering en roeping van William
      Branham


87. Een Bovennatuurlijk Licht verscheen in       het openbaar

88. De zeven visioenen van William       Branham in 1933 over de toekomst
86 Bekering en roeping van William Branham

William Branham GETUIGENIS
De plotselinge dood van zijn broeder Eduard trof William Branham zeer.

De eerste gedachte, die hem lange tijd bij bleef, was, dat zijn broeder wel bereid geweest was te sterven.

De lijkrede van de geestelijke hield een dringende oproep aan allen in, zich nu over te geven aan de Here Jezus. William moest zich aan een stoel vasthouden, zo beroerde hem deze zeer tot het hart sprekende rede. Ook zijn ouders weenden en waren diep onder de indruk.

Tengevolge van een gasvergiftiging, die William als employ van de gasfabriek van New Abany opliep, geraakte hij door een operatie zelf aan de rand van de dood. Hij gevoelde, dat hij niet bereid was om God te ontmoeten.

Donker werd het om hem heen daar in de kamer van het ziekenhuis. Weer hoorde hij het geheimzinnige ruisen, als toen hij in het bos was. "Dit is de dood, die mij weg wil nemen," zeide hij bij zichzelf, "nu moet ik de levende God ontmoeten" Hij probeerde te bidden, doch was daartoe niet in staat.

Over deze belevenis schreef hij woordelijk: nader en nader kwam het ruisen. Plotseling verloor ik het bewustzijn. Ik werd in de geest naar mijn kinderjaren teruggebracht en zag mij zelf weer als een kleine barrevoets zijnde knaap onder de boom staan. Weer hoorde ik de woorden: "Drink geen alcohol en rook niet!" Weer ruiste de boom als voorheen. Driemaal klonk het vol verwijt: "Ik riep u, maar ge wildet niet volgen," Ik antwoordde: "Heer, indien Gij het zijt, zo laat mij nog eenmaal naar de aarde terugkeren en ik zal Uw Evangelie op de straten en van de daken verkondigen zodat een ieder het hoort'" Na dit visioen voelde ik mij beter; maar de arts keerde terug in de verwachting een dode te vinden. Verwonderd zeide hij: "God heeft aan deze jongeman een wonder verricht!"

Ik begon nu God te zoeken. Ik ging van kerk tot kerk om een plaats te vinden, waar men naar oude gewoonte de mensen tot bekering roept, doch ik vond zo iets nergens. Op een avond werd ik zo hongerig naar God om iets van Zijn heil te ervaren, dat ik mij in een oude schelf achter ons huis terugtrok en probeerde te bidden. Ik begon tot God te spreken, alsof Hij een mens was. Meteen vertoonde zich een lichtschijn in de schelf in de gestalte van een kruis. Een stem sprak tot mij in een onverstaanbare taal. Ik sprong echter op en liep weg, want ontzetting greep mij aan. Toen ik weer tot mij zelf kwam, bad ik: "Heer, als Gij het zijt, zo komt en spreekt weer tot mijl" Ik was al begonnen in de Bijbel te lezen, sinds ik uit het ziekenhuis was ontslagen. In I Joh. hoofdstuk 4 las ik het woord: "Gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn."

Het werd mij duidelijk dat ik een verschijning had gezien. Terwijl ik bad herhaalde het zich. Plotseling werd het mij zo licht, alsof een centenaarslast van mijn ziel was genomen. Ik sprong op en liep naar huis. Het was mij alsof ik vloog. Moeder vroeg me: "Bil1, wat is er met je gebeurd?" "Ik weet het niet, maar ik voel mij zo wel en zo licht!" Ik kon niet langer thuis blijven. Van louter blijdschap liep ik her- en derwaarts.

Het was mij duidelijk geworden, dat God mij genezen zou, als Hij van mij een prediker wilde maken. Daarna ging ik naar een kerk, liet mij met olie zalven en werd. ook inderdaad terstond genezen. In de bijbel ontdekte ik, dat de volgelingen van Jezus iets hadden, dat de hedendaagse predikers missen. Die mannen waren met de Heilige Geest gedoopt, reden waarom zij de zieken konden genezen en wonderen deden in de Naam van Jezus.

Zo begon ik naar" de doop met de Heilige Geest te verlangen. Na ongeveer 6 maanden vervulde de Heer het grote verlangen van mijn hart. Hij sprak tot mij in een groot licht: ik zou bidden en een voorbidder voor de zieken zijn. Hij zou elke ziekte genezen. Zo begon ik dan te prediken en te doen wat God mij bevolen had.

HOME    INDEX getuigenissen   87 Een Bovennatuurlijk Licht verschijnt in het openbaar

William Branham dopende in Ohio-rivier William Branham dopende in de Ohiorivier, Jeffersonville (Indiana), na een tweeweekse campagne. Toen de 17e persoon gedoopt werd, kwam de vuurkolom neer en hoorden velen een stem, die zei: "Zoals Johannes de Doper gezonden werd om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zo wordt u gezonden met een Boodschap om Zijn tweede komst vooraf gaan. Duizenden buurtbewoners stonden te kijken aan de oever en waren getuigen van deze gebeurtenis. De "Associated Press" schreef "Geheimzinnige Ster Verschijnt Boven Prediker Bij Het Dopen"

GETUIGENIS
Als gevolg van die samenkomsten lieten op 11 juni 1933 honderddertig mensen zich in de Ohio dopen. William Branham was toen vierentwintig jaar oud. Toen hij de zeventiende persoon doopte, kwam een eigenaardig Licht uit de Hemel naar beneden. Het Licht dat er uitzag als een ster, bleef boven de dopende staan. Ongeveer vierduizend mensen zaten aan de oever der rivier en waren getuigen van die gebeurtenis. Enigen liepen van angst hard weg, anderen begonnen te bidden. Zoals toen bij Johannes, sprak een Stem uit het Licht tot William Branham: "Zoals Johannes de Doper bij de eerste komst van de Here vooruit gezonden werd, zo bent u gezonden om aan de tweede komst vooraf te gaan."HOME    INDEX getuigenissen   88 Zeven visioenen in 1933 werd door God aan William Branham gegeven over de toekomst

Mussolini 1e visioen William Branham in 1933 1e Visioen
De Here Jezus sprak tot mij en zei dat de komst des Heren naderbij kwam, maar dat er voordat Hij zou komen zeven grote gebeurtenissen zouden geschieden. Ik schreef ze alle op en die morgen gaf ik de openbaring van de Heer door. Het eerste visioen was dat Mussolini Ethiopi zou binnenvallen en die natie onder de voet gelopen zou worden. Natuurlijk wekte het gezicht enige reacties op en sommigen waren zeer kwaad toen ik dat zei en wilden er geen geloof aan hechten. Maar het geschiedde toch zo. Hij viel het land met zijn moderne wapens binnen en veroverde het. De inwoners hadden geen schijn van kans. Maar het gezicht liet ook zien dat Mussolini aan een vreselijk einde zou komen en zijn eigen land zou zich tegen hem keren. En ook dat gebeurde precies zoals het was gezegd.

2e visioen Siegfriedlinie 2e Visioen
Het volgende (tweede)visioen voorzei, dat een Oostenrijker, genaamd Adolf Hitler, zou opstaan als dictator over Duitsland en dat deze de wereld in een oorlog zou storten. Het toonde de Siegfriedlinie en hoe onze troepen een verschrikkelijke tijd zouden doormaken om er door heen te breken. Daarna werd getoond, dat Hitler aan een geheimzinnig einde zou komen.

3e Visioen
Het derde visioen had betrekking op de wereld politiek, want mij werd getoond dat er drie grote ISMEN zouden zijn, het Fascisme, Nationaal Socialisme en het Communisme, maar de eerste twee zouden opgaan in het derde. De stem waarschuwde: "LET OP RUSLAND, LET OP RUSLAND. Houd de koning van het Noorden in het oog."

4e visioen 1933 William Branham vooruitgang van de techniek 4e Visioen
Het vierde visioen liet de grote vooruitgang der wetenschap zien, die na de tweede wereldoorlog zou opbloeien. Dit alles werd samengevat in het visioen van een plastic auto, die van boven bolrond was en die over prachtige hoofdwegen snelde onder afstandsbediening, zodat het erop leek, dat de mensen in deze wagen zaten zonder stuur en dat zij een of ander spel speelden, om zich te amuseren.


5e Visioen
Het vijfde visioen ging over het morele probleem van deze eeuw, dat voornamelijk betrekking had op de vrouw. God toonde mij hoe de vrouw buiten haar positie begon te treden toen zij het stemrecht kreeg ingewilligd. Toen begonnen zij hun haar kort te knippen, wat symboliseert, dat zij niet langer onder de heerschappij van de man, maar op haar eigen gelijke rechten stond, of in de meeste gevallen mr dan alleen maar gelijke rechten. Zij schafte zich mannenkleding aan en werd steeds bloter, totdat ik in het laatste beeld een naakte vrouw zag met alleen nog maar een op een vijgeblad gelijkende bedekking voor. Met dit gezicht zag ik het verschrikkelijke verval en de morele toestand van de gehele wereld. (2 Tim.2:9-14, I Kor 11:3-16, Ikor14:34-37)


6e Visioen
In het zesde visioen zag ik hoe in Amerika een zeer schone maar wrede vrouw opstond. Zij hield het volk geheel in haar macht. Ik geloofde dat dit de opkomst was van de Rooms-katholieke kerk ofschoon ik wist dat het mogelijk was, dat het een visioen kon zijn van een of andere vrouw die zeer veel macht zou krijgen in Amerika als gevolg van een algemene stemming door vrouwen.

Enkele citaten van William Branham:

Amerika is een vrouwennatie. En een vrouw zal spoedig opkomen in Amerika en een machtig persoon worden, zoals een president of zoiets vr de komst van de Here, geloof ik. Onthoud dat ik dat gezegd heb. En de auto's zullen meer eivormig worden, vlak vr de totale vernietiging komt voor deze natie.

Uit de preek "Jehovah Jireh" door William Branham gehouden op 9 maart 1957


6e visioen een machtige vrouw of de Katholieke kerk zal heersen in V.S (Vaticaan)
Dit is een vrouwennatie. Het is nummer 13. Het verschijnt in het dertiende hoofdstuk van Openbaringen: dertien sterren, dertien strepen, dertien. Alles is dertien. Alles is een vrouw. En onthoud: "ZO SPREEK DE HERE: er zal een vrouw heersen vr de eindtijd. Ze zal president of vice-president zijn of het zal de Katholieke kerk zijn als vrouw. Ik zag haar, een machtige vrouw en de natie boog voor haar. Het zal voor de eindtijd zijn. ZO SPREEK DE HERE. Schrijf het neer en jullie jonge mensen ontdek het. Kijk of het gebeurt. Als het niet gebeurt. Ben ik een valse profeet.

Uit de preek "From that time" door William Branham 16 Juli 1960


7e Visioen
In het laatste en zevende visioen hoorde ik een verschrikkelijke explosie. Toen ik om mij heen keek zag ik over het gehele land Amerika niets dan puinhopen, kraters en rook.VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort