VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

97. Foto met bovennatuurlijk licht,
      opgenomen in Lausanne,


98. De vereniging van predikers zet een val
      in 1960 voor William Branham, maar
      werd tevoren door God in een visoen
      gewaarschuwd
97 Foto met bovennatuurlijk licht, opgenomen in Lausanne, Zwitserland 1955

Houston Press GETUIGENIS VAN W. BRANHAM
De Gereformeerde Kerk in Zwitserland was tegen mijn optreden in Zwitserland. Zoals men in de krant kon lezen, waren zij ook tegen Billy Graham. Zij waren tegen hem, omdat hij in de Godheid van Jezus Christus gelooft. Ik kwam direct na Billy Graham in Zwitserland. De Landskerken waren zeer scherp tegen ons. De Katholieken zeiden, dat wij beiden verkeerd waren.
De kerken stelden zich met de Duitse kerk in verbinding en raadden hun aan, ons niet te ontvangen. De Staat en de Kerken werken samen. Wat de Kerk zegt, doet ook de Staat. In Duitsland moest een grote tent opgezet worden, want zij waren niet bereid om n van hun kathedralen met duizenden zitplaatsen, ter beschikking te stellen. Zij wilden ons zelfs het optreden in Duitsland verbieden.

Maar Dr. Guggenbhl, n van onze begunstigers, is een zeer schrandere advocaat. Een 'nee' was voor hem geen antwoord. Hij stelde zich met de Opperbevelhebber van het Amerikaanse Leger in Duitsland in verbinding. Toen was de weg vrij en ik kreeg de gelegenheid in Duitsland op te treden.

Op de eerste avond moesten zij mij beschermen, omdat verscheidene aanslagen beraamd waren. Bijna zou het mijn zoon gedood hebben, maar de Here was met ons. Op de tweede avond gaf God aan een totaal blind meisje van acht jaar het licht van haar ogen. Daarop werd ik door de Zwitserse Landskerk voor een ontmoeting uitgenodigd. In Lausanne werd een ontbijt met diverse vertegenwoordigers van de Kerk georganiseerd. Daar ontstonden de foto's waarop duidelijk een bovennatuurlijk Licht gezien kan worden. De foto's werden met een Duitse camera zonder flitslicht gemaakt.

Men zei daar tegen mij: "Meneer Branham, wij geloven wel dat God met u is, maar deze visioenen die u hebt, kunnen wij niet begrijpen."

Ik antwoordde: "Ook ik kan het niet verklaren, want het is God en ik kan God niet verklaren. In God moet u geloven. God kan niet wetenschappelijk doorgrond worden. God wordt door geloof gekend." Natuurlijk konden zij dat niet verstaan. Precies op dat ogenblik kwam de Heerlijkheid van God tevoorschijn. Hij kwam toen de druk op zijn hoogst was. Ik zei: "Een ogenblik alstublieft, Hij is nu hier! Hij staat op het punt om te komen!"

De man met de Duitse camera begon te fotograferen. Toen zei ik: "De man, die aan mijn linkerkant staat, is een Italiaan. Hij was aanvoerder van tweendertigduizend communisten." De man begon te huilen. Ik sprak verder: "Hij is Katholiek. Op zekere dag nam hij zijn Bijbel ter hand en las dat Jezus voor zijn zonden gestorven was. Daarop heeft hij Christus aangenomen. Nu wordt hij daarom vervolgd. Hij heeft een tehuis voor wezen in de bergen. Hij heeft vanmorgen geen ontbijt gehad, omdat hij aan een maagzweer lijdt."

De jongeman hief zijn hand op en zei: "Elk woord is de waarheid."

Ik keek hem aan. Toen zag ik hem als een man met grijs haar; ik zag hoe hij een rijke maaltijd tot zich nam. Ik sprak: "Zo spreekt de Here: 'Eet uw ontbijt, want Jezus Christus heeft u genezen'!" De man ging zitten en begon te eten.

De man met de camera stond er gedurende dit gesprek bij en maakte opnamen, vr en na het gesprek. Toen de foto's ontwikkeld waren, zag men dat het naar beneden komen van het Licht opgenomen was. De Engel des Heren kwam naar beneden. Hij kwam neer, tot Hij daar stond waar ik stond. Het Licht omhulde mij. Op andere opnamen kan men dan zien hoe Hij zich verwijdert. Op een foto heb ik mijn hand opgeheven toen ik zei: "Het is voorbij. Zo spreekt de Here."

Iedere keer als God betwijfeld werd, kwam Hij tevoorschijn en deed iets buitengewoons. Elke keer! Daarom is kritiek welkom. Wij houden ervan om de Heerlijkheid van onze God in een verschijning te zien.

U kunt zien dat het Licht aan mijn rechterhand is. De Engel des Heren verschijnt altijd aan mijn rechterzijde. De foto laat zien, dat onze trouwe Here altijd nog leeft en regeert. Hij is wonderbaar, heeft alles in overvloed, en wij hebben Hem lief met ons hele hart.

HOME    INDEX getuigenissen   98 De vereniging van predikers zet een val voor William Branham in 1960.
(Maar werd door God tevoren in een visioen gewaarschuwd)

Foto van William Branham met bovennatuurlijk licht; Is door de wetenschap bevestigd als onvervalst document Vlnr. H. Carlson, W.M. Branham en T. Hicks tijdens deze bij- eenkomst. In 1960 zette de vereniging van predikers een val voor William Branham vanwege zijn leer. God liet William Branham in een visioen zien wat ze van plan waren en wat er precies zou gaan gebeuren.

GETUIGENIS VAN WILLIAM BRANHAM
De predikers van Chicago wilden destijds een val voor mij zetten. Zij riepen de hele Vereniging van Predikers van Chicago tezamen. Twee dagen voordat het geschiedde werd ik in de nacht door de Here gewekt. Hij sprak tot mij: "Ga daar naar het raam!" Ik ging naar het raam. Buiten stormde het. Toen sprak God tot mij: "Ze hebben een val voor u gezet, maar vrees niet. Ga er maar heen, Ik zal met u zijn!"

Alles wat daar toen gebeurde, heb ik voorzegd. Het is op geluidsbanden vastgelegd. De volgende dag ontmoette ik broeder Carlson, de Voorzitter van die Vereniging, en Tommy Hicks. God had mij van tevoren gezegd, dat ik deze beiden ontmoeten zou en dat wij dan gemeenschappelijk naar het hotel 'Stad en Land' zouden gaan om daar met elkaar te ontbijten. Precies zo gebeurde het. We ging met elkaar naar het ontbijt. Ik sprak Tommy Hicks aan en zei: "Broeder Hicks, u bent toch een Doctor in de Theologie, we zullen in Chicago met een grote groep predikers bij elkaar komen - zou u niet voor mij willen spreken? Ik heb u ook al dikwijls een genoegen gedaan." Ik wilde hem alleen op de proef stellen. Hij antwoordde: "O, dat zou ik niet kunnen doen, broeder Branham." Ik antwoordde: "Waarom dan niet? Ik zou alles voor u doen, waarom wilt u niet n keer iets voor mij doen?" "Ze zouden dat niet accepteren", zei hij.

Broeder Carlson zei: "Nee, dat zouden zij niet accepteren." Ik antwoordde: "Weet u waarom? Ik wil u nu iets zeggen. U beiden weet, dat zij mij met hun vragen in een val willen lokken. U weet daarvan." Toen zei ik: "U hebt toch de zaal in het hotel al gehuurd?" "Ja".

"De huur voor de zaal is al betaald?" "Ja", zei broeder Carlson.

"U zult de zaal desondanks niet krijgen, zo spreekt de Here!"

"Waarom dan niet?"

"U zult naar een andere plaats gaan. De zaal die u gehuurd hebt, is groen. Wij zullen echter met elkaar in een bruine ruimte vergaderen. Ik zal in een hoek zitten. Dr. Mead zal aan mijn rechterhand zitten; aan mijn linkerhand zal een oude negerbroeder met zijn vrouw zitten. Toen sprak ik verder: "Let nu slechts op hoe het gaat gebeuren! Ga er eenvoudig heen. U hebt gezien hoe God de zieken geneest. Aanschouw Hem nu eens in de strijd! Hij is groot en wonderbaar! Let op de vragen en ziet hoe stil het zal zijn!"

Toen wij die morgen daar vergaderd waren, zei ik tegen de predikers: "Wat hebt u tegen mij? Wat is er met u aan de hand?"

Toen sprak broeder Carlson: "Broeder Branham heeft mij twee dagen geleden gezegd, dat wij de zaal niet zouden krijgen. Hij heeft mij precies gezegd waar al de mensen zouden zitten en wat er gebeuren zou."

Ze hadden de zaal niet gekregen, omdat hij voordien door een muziekgroep gehuurd was. Ze hadden hun vooruitbetaling al gedaan. Bij vergissing werd de zaal nog eens aan de Vereniging van Predikers beloofd.

Broeder Carlson zei ook nog: "Velen van ons mogen het dan niet eens zijn met de boodschap van broeder Branham, maar iets moet ik toegeven: hij is niet bang om zijn boodschap te brengen. Kom nu, broeder Branham."

Ik zei: "Voordat wij beginnen, zou ik willen dat de een of andere man hier naar boven komt en mij op grond van deze Bijbel aantoont wat ik voor verkeerds gezegd heb."

Voor mij zat de zwijgzaamste groep die ik ooit gezien had. Toen ging ik verder: "Als u de dingen niet staven kunt, val mij dan niet in de rug aan! Broeders, ik ben hier om met u schouder aan schouder te staan, maar wij moeten naar Bijbelse feiten terugkeren." Ik sprak verder: "U bent allen Doctors in de Theologie, ik sta hier alleen. U wilt in twijfel trekken wat ik over de Doop in de Naam van Jezus Christus leer. Laten wij met dit thema beginnen. Ik zou willen dat een ieder van u met zijn Bijbel naar mij toekomt en mij aantoont waar ik iets verkeerds geleerd heb."

Toen zei ik: "Ik heb u uitgedaagd naar voren te komen. Wat is er met u aan de hand? Ga dan achter mijn rug vandaan, als u het niet waagt hier naar mij toe te komen!"

Zij waren bang om te komen, maar zij waren niet bang voor mij, zij waren bevreesd voor de Engel des Heren, die mij alles reeds van tevoren gezegd had.

Ik wil met niemand strijden, ik ben bereid om met iedere Christen over deze dingen te spreken. Maar de Bijbel moet als maatstaf gelden, niet de een of andere verhandeling.


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort