VORIGE PAGINA     |   INDEX GETUIGENISSEN  |    VOLGENDE PAGINA
getuigenissen

Inhoud van deze pagina:

99.  De vuurkolom verschijnt in de
       Tabernakel in Jeffersonville 1960


100. Genezing en profetie oordeel over de
        westkust Amerika 1964
99 De vuurkolom verschijnt in de Tabernakel in Jeffersonville 1960 nadat de zevengemeenttijdperken gepredikt waren

TabernakelTabernakel in Jeffersonville

En tussen haakjes, heeft iemand ooit deze banden gehoord over de gemeentetijdperken? De laatste keer had ik deze tijdperken op het bord uitgetekend en de Hemelse Vader weet dat dit waar is, toen ik aan het voltooien was, zo goed als ik kon, onder de inspiratie die God mij gaf. De Engel van de Here die u op de foto ziet (velen hebben die foto gezien) Het kwam regelrecht de zaal in voor ongeveer driehonderd of vierhonderd mensen, ging naar de muurkant als een licht en tekende deze gemeentetijdperken zelf. We stonden allemaal er naar te kijken. Zagen het eerste tijdperk tekenen, het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en het zevende.

Nu, er zitten hier mensen die getuige zijn daarvan. Heft u handen omhoog als dat zo is. De Bijbel zegt: "Uit de mond van twee of drie getuigen."

Iedereen die daar zat, schreeuwde en van alles. Ik zei: "Daar. Nu, u heeft er naar verlangt om Het te zien, iedereen kan er regelrecht naar kijken. Elf uur op de dag, aan de muur en tekende deze gemeentetijdperken, precies hoeveel Geest en daarna de duisternis om te tonen dat de Geest verdween , ging door het donkere tijdperk en kwam opnieuw terug, precies zoals ik het getekend had. En we hebben het, foto's ervan, en alles wat getekend is hangt aan de muur...Het moet geweest zijn dat de Geest des Heren tevreden was dat het voltooid was, omdat Hij terug kwam en bevestigde dat dat juist was.

En wij leven in het Laodicea gemeentetijdperk, het rijke gemeentetijperk die…. Denkt dat zij niets nodig heeft, en weet niet dat zij naakt, ellendig, blind en wet het niet, zie? (Openb. 3:17)

Lees: "
De waarheid over de Zeven Gemeente Tijdperken"

Lees; " Een uiteenzetting van de Zeven Gemeente Tijdperken "

HOME    INDEX getuigenissen   100 Genezing van Douglas McHughes en de profetie over het oordeel van de westkust, Amerika

De jachttochtDouglas Mc Hughes met William Branham tijdens de jachttocht op Sunset Mountain waar God McHughes genas en God aan William Branham openbaarde over het oordeel van de westkust in een wervelwind.

GETUIGENIS VAN WILLIAM BRANHAM
Er zit hier een man vanavond, die daar was toen dat gebeurde (toen we daar stonden, op een jachttocht), een prediker die meeluisterde gisteravond. Hij had een blind oog. Hij voegde zich daar bij ons en stelde zichzelf voor. Hij had een donkere bril op, boven in de bergen. Hij zei: "Broeder Branham, ik ben broeder McHughes. Ik hielp eens mee één van uw samenkomsten te organiseren in Californië."

Ik zei: "Ik ben blij met u kennis te maken, broeder McHughes."

Er waren ongeveer twintig mannen die daar stonden. We waren erop uit om op javelina-zwijnen te jagen. En ik zei de dag voordat we de berg opgingen tegen broeder Banks Wood -- ieder van u kent hem, hij is een persoonlijke vriend -- ik zei: "Broeder Wood,..." Ik pakte een steen op en wierp hem omhoog in de lucht en hij kwam neer. En ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE: Iets staat op het punt te gebeuren."

Dus hij zei: "Wat is dat, broeder Branham?"

Ik zei: "Ik weet het niet, maar binnen vierentwintig uur zult u het zien. Iets staat op het punt te gebeuren. Het is een groot teken."

En de volgende dag... dat was op een late namiddag. De volgende dag, ongeveer tien uur, stonden we op het punt te vertrekken. Iedereen had zijn javelina-zwijnen en we stonden daar. Broeder Mac Knelly, weet u, en zij allemaal, zij waren ze aan het villen en broeder Borders en ik en broeder Roy Roberson stond daar, een kreupele veteraan, een erg dierbare, kostbare vriend van mij. En ik keek omhoog en broeder McHughes zei: "Broeder Branham, verschijnt de Engel des Heren u altijd wanneer u op deze jachttochten bent?"

Ik zei: "Broeder McHughes, ja. Dat is juist. Maar ik kom hierheen om een beetje te rusten."

Hij zei: "Goed, broeder Branham, het was niet mijn bedoeling u te storen."

46 Ik zei: "U stoorde me niet."

En ik keek gewoon rond en zag een dokter naar zijn oog kijken. Nu, ik kende hem niet, hij had een donkere bril op, omdat het verschrikkelijk helder en zonnig is in Arizona. En ik keek ernaar en ik zag een dokter met hem praten, zeggend: "Mijnheer, ik heb dat oog ongeveer twee jaar behandeld", iets dergelijks. "De allergie die u in uw oog hebt, zal maken dat u uw oog zult verliezen. Het tast het gezichtsvermogen aan en er is geen manier waarop ik het kan stoppen."

En ik zei: "U vroeg me dat vanwege uw oog. U gebruikt die zonnebril alleen omdat u een slecht oog hebt."

Hij zei: "Dat is waar."

Ik zei: "Uw dokter", ik beschreef hem, "vertelde u, een paar dagen geleden, dat u dat oog zult verliezen omdat de allergie het gezichtsvermogen van het oog aantast. Hij heeft het een paar jaar behandeld en hij kan het niet tegenhouden."

Hij zei: "Broeder Branham, dat is de waarheid."

Ik draaide me om en keek en ik zag een vrouw, veel ouder dan hij, een donker type. Ze komen oorspronkelijk ergens uit Arkansas vandaan. En ze deed haar rok omhoog en toonde haar been aan haar zoon en ze zei: "Zoon, als je broeder Branham ziet, vraag hem te bidden voor mijn voet." Er hingen lange tumoren of zoiets tussen haar tenen.

Ik zei: "Uw moeder is een vrouw met grijs haar en ze deed haar rok omhoog, deed haar kous uit en toonde u haar voet en vroeg u, als u mij zag, mij te vragen voor haar te bidden." En hij zei: "O, genade."

Ik keek de andere kant op en zag hem daar staan zonder bril op, in een visioen en ik zei: "ZO SPREEKT DE HERE: God genas uw oog en geneest uw moeder eveneens."

Omstreeks dat moment, keerde ik mij om... Nu, er zit hier een man, die daar bij stond. Ik zei tegen broeder Roy Roberson, ik legde mijn hand op zijn schouder, want hij is een veteraan en ik zei: "Broeder Roy, ga heel snel ergens onder staan, er staat iets op het punt te gebeuren." Hij zei: "Wat bedoelt u broeder Branham?"
De wervelwind tijdens de jachttocht Ik zei: "Praat niet! Ga ergens onder, snel!" En ik draaide mij om en nam een schop, daar aan de zijkant van die plek en liep bij hen vandaan, omdat ik wist dat het zou komen waar ik stond.
Vlak naast een groot ravijn, acht of tien keer hoger dan dit gebouw, het is een 'doos'-ravijn, kwam iets als een vuur uit de hemel vallen, als een wervelwind, net enige tientallen centimeters boven mij, op de plaats waar ik stond. En het scheurde de stenen regelrecht los uit de berg, ging er doorheen en sneed de toppen van de mesquite-bomen af, over een kleine honderd meter. Iedereen rende weg en probeerde onder de wagens te komen en zo. Het ging weer terug omhoog en knalde als een zware donderslag. Ging weer terug in de lucht en kwam weer naar beneden. Dat herhaalde zich drie keer. En toen alles voorbij was, kwamen ze naar me toe en vroegen: "Wat betekende dit?"

De Alaska-aardbeving 1964De Alaska-aardbeving 1964

Ik zei: "Ik wil u dit vertellen, het was een teken van oordeel. Binnen een paar dagen, zal een grote aardbeving het Westen treffen. En het zal niet stoppen. Californië, Los Angeles zal verzinken. Het zal naar beneden gaan. Het zal regelrecht de oceaan in glijden." Twee dagen daarna schudde de Alaska-aardbeving, Alaska.

Toen ik sprak in mijn laatste samenkomst die ik hield in Californië, wist ik niets van wat er gebeurd was, tot ik buiten op straat stond. Er werd van Californië gezegd: "Kapernaüm, Kapernaüm, de stad die wordt genoemd met de naam van engelen," dat is Los Angeles, "gij hebt uzelf tot in de hemel verheven, maar gij zult nedergeworpen worden in de hel. Want indien de machtige werken die in u zijn gedaan in Sodom waren gedaan, het zou tot op deze dag zijn blijven bestaan."

Nu, wat heeft het de laatste paar dagen niet gerommeld en gebarsten. Toen kwam hier een wetenschappelijk tijdschrift uit, dat zei: "Het is helemaal ondermijnd, het moet ten onder gaan." Ze weten het gewoon.

En let u op, het water zal regelrecht terugkomen in de Salton Sea. Los Angeles is ten oordeel gedoemd. Ik zeg het u voordat het is gebeurd, opdat u het weet, wanneer het werkelijk gebeurt. Ik heb dat nooit uit mijzelf gesproken. En er is nooit één ding geweest, wat Hij mij vertelde, of het gebeurde. En u kunt daarvan getuigen. Dat is waar. Wanneer gebeurt het? Ik weet het niet.

Uit de preek "werken is geloof dat tot uiting komt" (par.38) door William Branham gehouden op 26 November 1965


VORIGE PAGINA     |   VOLGENDE PAGINA

HOME      INDEX getuigenissen    TOP   

______________________________________________

Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort