Demonologie deel 2: Religious 9-6-1953 lees preek

 

Nu, vandaag zijn er vele spiritisten die werkelijk meer over de geestelijke wereld weten dan mensen die belijden Christenen te zijn; toch is zij een demoon. In de Bijbelse tijden was het precies eender.

Toen Jezus hier op aarde was, waren er professoren en geleerden en leraren, enigen van de besten die er waren, uit betere bijbelscholen dan wij vandaag kunnen produceren. En heilige, beroemde mannen moesten het zijn. Als een Leviet gevonden werd moest hij onberispelijk bevonden worden, rechtvaardig in elk opzicht. En toch wist die man niet meer over God dan een konijn wist over sneeuwschoenen. Toen Jezus kwam, faalde hij Hem te herkennen en hij noemde Jezus een "duivel". Hij zei: "Hij is Belzebub, de overste van de duivelen." Is dat juist?

En hier komt dan het laagste soort demoon, die een man gebonden had, ginds tussen de graven, en dergelijke, en ze schreeuwden het uit. De duivel zelf zei: "We weten wie U bent. U bent de Zoon van God, de Heilige." Is dat juist? Heksen en tovenaars, duivels herkenden Hem als de Zoon van God; terwijl geleerde theologische seminarie-predikers Hem herkenden als Belzebub. Wie had het bij het rechte eind, de duivel of de prediker? De duivel. En broeder, het is vandaag niet veel anders. Zij herkennen de kracht van God niet.

Het geeft niet hoeveel lering je hebt gehad, je kunt dat erin gehamerd hebben. God is niet in grote woorden, God is in een oprecht hart. U zou mogen zingen of gewichtige woorden kunnen spreken als een ik weet niet wat, dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt gaan staan oefenen hoe je je preek moet opzeggen om deze dingen te zeggen, dat brengt je niet dichter bij God. Je kunt woordenboeken bestuderen tot je ermee gaat slapen en nog steeds zal het je niet dichter bij God brengen. Een nederig, overgegeven hart, in zijn eenvoud, is wat je tot God brengt. En dat is de waarheid. Amen! Een nederig hart, daar houdt God van. Nu, het maakt niet uit of je je ABC niet kent, dat maakt geen enkel verschil. Alleen een nederig hart! God woont in een nederig hart; niet in ontwikkeling, het zit 'm niet in scholen, niet in theologie, seminaries, niet in al deze andere verschillende plaatsen; niet in gewichtige woorden, ook niet in klassieke gebouwen. God woont in mensenharten. En tot hoe lager je jezelf kunt afbreken, hoe eenvoudiger je wordt, des te groter kun je worden in Gods ogen.

Laat me u iets tonen. Ik zie dat u uw akkers hier vol met tarwe hebt staan. Een volle tarwe-aar buigt altijd. Een klein sprietje dat steekt daar omhoog en zwaait heen en weer alsof het alles weet, maar er zit niets in de aar. Zo is het met een hoop van deze kerels die denken dat ze een heleboel in hun hoofd hebben, maar ze hebben niets in hun hart. Een heilig hoofd zal buigen voor de Oppermacht, Jezus Christus erkennen als de Zoon van God en Zijn werken geloven.

 

 

 

Nabootsingen van Christendom 20-1-1957 lees preek

 

Je kunt dit in de oude kerk niet prediken. Ze zou het niet kunnen verdragen. Jezus zei dat in Lukas, ongeveer in het vijfde hoofdstuk, over de wijn in een fles. Hij zei: "Je kunt geen nieuwe wijn in oude flessen doen. [Nederlands: "zakken" -- Vert.] Als je dat doet zullen ze scheuren."

Dat verwonderde me vroeger, vroeger kon ik dit niet begrijpen met mijn jongensverstand, als ik dacht: "Hoe kan de fles kapot gaan?" Want als wij het over een fles hebben, als die oud is maakt dat niets uit omdat ze van glas is.

is Maar in Jezus' tijd, waar Hij over sprak, was de fles die zij toen gebruikten, gemaakt van een dierenhuid. En een dierenhuid moest worden gelooid. En wanneer de dierenhuid oud was, wel... Wanneer ze nieuw was en jong en pas gelooid, dan was ze flexibel. Maar wanneer ze oud werd, werd ze droog. Nu, velen van u mensen weten wat een huid is als ze droog wordt. Ze wordt oud en droog en ze is helemaal gekrompen en echt hard. Als u daar nieuwe wijn in doet, er zit helemaal geen beweging in, ze zal barsten.

Het precies zo met proberen de doop van de Heilige Geest te prediken in de echte, originele kracht van de opstanding; proberend dat voor de mensen te plaatsen. Als u dat doet, wat gebeurt er als u het erin doet? De nieuwe wijn heeft leven en de nieuwe wijn is nog steeds aan het gisten. O, ik hoop dat u het ziet. Het nieuwe leven is aan het gisten.

De nieuwe wijn gist nog steeds. En als het in een nieuwe flexibele zak zit, waar de olie van het dier nog in de huid zit, zal de huid uitrekken als de nieuwe wijn begint uit te zetten.

Met andere woorden, als de Bijbel zegt: "Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer", dan zal de nieuwe huid: "amen" zeggen, zich daarmee uitrekken. En wanneer de nieuwe wijn zegt over de doop van de Heilige Geest: "Ik ben het leven van God dat binnenin u werkt", dan zal de nieuwe huid "amen" zeggen en zich daarnaar uitrekken. Wanneer de nieuwe wijn zegt: "De Heilige Geest voorziet vandaag in onze genezing", dan zal de nieuwe wijn zich uitzetten, de wijn die het Woord is. En wanneer Hij dat zegt, zal de nieuwe zak "amen" zeggen en zich daarvoor uitrekken.

Maar wat zal de oude zak doen? "De dagen van wonderen zijn gepasseerd en voorbij." Wat zijn we dan aan het doen? Wat bereiken we daarmee? We zijn... Hij zei: "De oude zak zal barsten en de wijn zal daarmee verloren gaan."

 

 

 

Het bruiloft van het Lam 21-01-1962 lees preek

 

Als u naar het restaurant gaat en een kop soep neemt en er zit een spin in, dan zou u het restaurant laten vervolgen. Maar u laat wel de duivel vuile televisies en kaartspelen aan u opdringen, dat slikt u wel; u laat zich oude, vuile kleren aantrekken en deze vrouwen... deze kleine, strakke jurkjes als een afgestroopte knakworst, en u loopt daar zo mee op straat.(schriftverwijzingen)

En weet u, mijn zuster...? (Ik zeg het niet als een grap. Begrijp mij niet verkeerd.) Luister. Ik zeg dit; u handelt zo, maar op de dag van het oordeel zult u gerekend worden als een overspeelster. Dat is juist. Jezus zei: "Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel met haar gedaan in zijn hart." Als die zondaar zich moet verantwoorden voor het begaan van overspel, door wie komt het? Door u. Wie veroorzaakt het? U. Zo is het. Als u zich daar stelt om u te laten zien... vr mannen, om te zijn als de wereld en zich te kleden als de wereld...

Ik zei dat eens en een vrouw in Louisville, Kentucky, zei: "Wel, luister eens, meneer Branham. Ik geef u nu te verstaan..."

Ik zei: "Ja mevrouw."

Ze zei: "Dat is de enige soort jurken die men maakt."

Ik zei: "Zij maken naaimachines en verkopen stoffen. Het is omdat u het wilt. Er is iets verkeerd in u."

Dat is precies juist. U doet het niet omdat het mode is. U doet het niet omdat u het moet doen; u doet het omdat u het wilt.

U rookt omdat u het wilt. U hoeft het niet te doen. Ik geloof dat het onnozelste wat ik ooit zag, een vrouw was die op straat liep als... U ziet iedereen in auto's met deze sigaretten tussen hun vingers. Wel, het is een schande. Dat is de grootste vijfde colonne beweging die wij in de natie hebben, terwijl de dokters en de medische wetenschap zeggen dat het vol kanker is en al het andere. Maar zij gaan maar door met eraan te zuigen.

Zie daar een vrouw die verondersteld wordt een Christin te zijn, languit aan de oever, met gemengd zwemmen, met een badpak aan, daar uitgestrekt. Ik heb twee meisjes. Ik zeg niet dat zij het niet zouden doen. Ze zeggen dat ze zon-gebruind worden. Ze zullen als zoon bont en blauw geslagen worden als ik leef. Het zal de zoon zijn van meneer... Het zal de zoon zijn van meneer Branham, met een plank van ongeveer z lang. Ik geloof dat het verkeerd is.

Dan noemen wij onszelf... "O, we zijn lid van de Pinkstergemeente." O, schande over u. Juist. De Pinkstergemeente heeft een grondige reiniging nodig, helemaal van voor naar achteren, en door de kelder en het souterrain en de trap op. Zo is het. Toch is het ondanks alles het beste wat we hebben. Maar het kan

 

 

 

De poorten van de vijand in bezit nemen 22-3-1964 lees preek

 

Als u een kerklid bent, is dat een goede zaak, maar dat is niet genoeg. Ziet u, de rijke jongeling was een kerklid. Ziet u? Hij vroeg Jezus wat hij kon doen om het Eeuwige Leven te verkrijgen. Hij accepteerde het nooit. Hij wandelde weg. Wat dwaas van die jonge man om dat te doen. Neem zijn plaats niet in. Herinnert u zich de laatste keer dat hij bekendgemaakt werd? Even later was hij voorspoedig, hij werd rijker. Hij kwam tot een plaats dat zelfs zijn schuren barstten. Maar daarna zien wij zijn laatste identificatie, in de hel, het vuur kwelde hem. Laat dat niet met u gebeuren. Accepteer Christus.

U jonge mensen, u, jonge meisjes, jonge mannen, net op het keerpunt van uw leven, doe dat alsjeblieft. Hoor mij als uw broeder, iemand die u liefheeft. Ik ben hier omdat ik u liefheb. Ik heb God lief en ik heb u lief en ik kan God niet liefhebben als ik u niet liefheb.

Ik zou heel wat liever hebben dat, als u een compliment had te geven, dat u het aan mijn zoon daar buiten gaf of aan n van mijn kinderen. Laat mij... Ik zal zonder weggaan. Elke ouder zal dat doen; zo zal God het. Ziet u? Hebt Zijn volk lief. Hebt elkander lief.

U zegt: "Waarom berispt u hen?" Echte liefde is corrigerend.

Als uw kind buiten op straat loopt, zegt u dan: "Wel, daar loopt mijn zoontje. Hij behoorde dat niet te doen, maar ik wil zijn kleine gevoelens niet kwetsen." U hebt hem niet lief. Hij zal daar gedood worden. Als u hem liefhebt, zult u hem naar binnen brengen en hem een pak voor zijn broek geven. U zult hem doen gehoorzamen.

Dat is de wijze waarop God handelt. Liefde is corrigerend en dat is ware liefde.

Wanneer een prediker daar staat en u vrouwen toestaat uw haar af te knippen en verf en dat spul te dragen en u niet corrigeert, dan is daar geen waarachtige liefde als hij het niet zal uitroepen. (zie Schriftverwijzing) En als hij u, mannen, toestaat, drie- of viermaal te huwen en u met al deze andere dingen laat begaan, dan is er daar geen waarachtige liefde. Hij laat u tot een kerk toetreden en geeft u een schouderklopje en verstikt u met een geloofsbelijdenis, zo van: "Dat is alles wat u hoeft te doen: toetreden tot de heilige kerk", er is daar geen liefde. Of anders is de man zelf zo totaal verloren, dat hij het niet ziet.

Echte liefde is corrigerend en brengt u terug naar het Woord van God.

Kijk naar Jezus, hoe en wat Hij zei, omdat Hij hen liefhad, zozeer dat Hij in hun plaats stierf, terwijl zij zelfs om Zijn Bloed riepen.

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 2 3 4

Pag. 2/4

1 2 3 4

Pag. 2/4