Tijdlijn van het leven van William Branham
WIE WAS WILLIAM BRANHAM?  |   INDEX 110 GETUIGENISSEN  |   HOME
Blokhut waarin William Branham geboren werd 1909 William Branham's geboorte
William Branham werd geboren in een kleine blokhut in Kentucky. Zijn ouders en een buurvrouw zagen een bovennatuurlijk licht boven zijn bedje verschijnen.

New Albany 1912 1912 De eerste keer dat hij een bovennatuurlijke stem hoorde
Op jonge leeftijd hoorde William Branham voor eerst de bovennatuurlijke stem: "Je zult eens in de nabijheid van een stad wonen, die New Albany heet." Op de leeftijd van drie jaar verhuisden het gezin door omstandigheden vlakbij New Albany

De Populier waar de stem sprak 1916 Bovennatuurlijke stem klonk: Rookt en drink niet
Op de leeftijd van zeven jaar liep hij langs een populier en hoorde uit een wervelwind een hoorbare stem: "Je zult nooit roken of drinken, ook zul je je lichaam op geen enkele wijze bevuilen, want er wacht een werk op je, als je ouder geworden bent."

Municipal brug over de Ohio 1916 William Branham's eerste visioen: Municipal brug over de Ohio en dat 17 mannen die hun levens zouden verliezen
William Branham zag de Municipal brug over de Ohio in een visioen en dat 17 man van deze brug zouden vallen en zouden verdrinken tijdens de bouw, 24 jaar voordat het gebeurde.


William Branham 1923 Door God bewaard voor roken, drinken en vrouwen
William Branham, hoewel de zoon van een brandewijnstoker, werd in zijn jonge jaren herhaaldelijk door God weerhouden om niet te roken en te drinken wanneer hij in gezelschap was van vrienden en familie. Hij ervaarde dan een wervelwind die hem herinnerde: "Rookt niet, drinkt niet en verontreinig uw lichaam op geen andere wijze, want ik heb een werk voor u te doen wanneer u ouder bent."

Green's Mill 1923 Op de leeftijd van veertien jaar werd hij per ongeluk door zijn neef Jimmy Poole met een jachtgeweer in zijn been geschoten. In zijn laatste stervensuren in het ziekenhuis raakte hij buiten bewustzijn waarbij hij de hel ervaarde. Toen riep hij tot God en kwam onmiddelijk tot bewustzijn en herstelde door een wonder.

William Branham 1931 Bekering, doop met de Heilige Geest en roeping
Na de dood van zijn broer Eduard en nadat zijn eigen leven bewaard werd bij een zware operatie, zocht hij bekering. Wanhopig zocht hij God en bekeerde zich van zijn zonden in een oude schuur en God antwoordde hem bovennatuurlijk in een lichtschijn in de gestalte van een kruis. Dit zag hij als en teken dat zijn zonden vergeven waren en God vervulde hem met de Heilige Geest.


W Branham en Hope 1932 William Branham werd aangesteld door Roy Davis als prediker in de Zendings Baptisten Kerk.
In deze periode vond ook de genezing van William Merrill plaats die bovennatuurlijk herstelde van gebroken ribben en de genezing van Mevrouw Ohanion, die jaren lang bedlegerig was.
Tabernakel 1933 William Branham kreeg een conflict met Roy Davis de voorganger van de Zendings Baptisten Kerk nadat R Davis hem gevraagd had om vrouwelijk predikers aan te stellen. W. Branham weigerde dit te doen overeenkomstig 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2. Uiteindelijk kwamen ze overeen dat William Branham zijn eigen weg zou gaan en zijn eigen onafhankelijk werk voor de Here zou beginnen. Dit resulteerde in een nieuw kerkgebouw.

William Branham dopende in Ohio-rivier 1933 Een Bovennatuurlijk Licht verscheen in het openbaar tijdens een doopdienst van W. Branham bij de Ohio-rivier
Duizenden buurtbewoners waren ooggetuigen dat een bovennatuurlijk licht verscheen tijdens een doopdienst
De "Associated Press" schreef "Geheimzinnige Ster Verschijnt Boven Prediker Bij Het Dopen"

4e visioen 1933 William Branham vooruitgang van de techniek 1933 Zeven visioenen werden door God aan William Branham gegeven om grote gebeurtenissen te tonen die in de toekomst zouden plaatsvinden.1933 William Branham vooruitgang van de techniek 1934 William Branham en Hope Brumbach trouwen.
1935 Zijn eerste zoon Billy Paul geboren.
1936 Komt hij in contact met de Pinkstermensen in Mishawaka


Ohio-overstroming in 1937 1937 Profetie over de Ohio-overstroming en vervulling
Ohio-overstroming in 1937, werd 6 maanden voordat het gebeurde door God in een visioen getoond aan Willam Branham dat het water tot tweeëntwintig voet [± 6.60 m.] boven Spring Street zou komen. Het visioen werd volkomen vervuld.

William Branham 1937 Na ongehoorzaamheid aan God verloor William Branham zijn vrouw, kind en bijna zijn eigen leven.
Hij ervaarde de roep van God bij de Pinkstermensen in Mishawaka, maar werd door vrienden en bekenden beïnvloed, die hem waarschuwden voor deze samenkomsten. Vlak na zijn ongehoorzaamheid aan God stond hij aan het sterfbed van zijn vrouw en kind. God bewaarde zijn leven bij een zelfmoordpoging. Na een tijd van zware strijd kwam uiteindelijk de overwinning.

Georgie Carter achter de piano
1940 Georgie Carter werd wonderlijk van TBC genezen nadat God William Branham in een visioen toonde over haar genezing en bovennatuurlijk geleid werd naar haar huis


William en Meda Branham 1941 William Branham en Meda Broy traden op 23 Oktober in het huwelijk. Tijdens hun huwelijksreis raakte William Branham volkomen verdwaald in een sneeuwstorm op Hurricane Mountain. Toen riep hij tot de Here en werd door de hand van God weer veilig terug geleid naar zijn gezin die hij in een boshut had achtergelaten.

1946 21 Maart dochter Rebecca geboren

Branham familie 1946 De engel verscheen aan William Branham met een opdracht om voor zieken te bidden en een boodschap van bevrijding te prediken. Hij zou daarbij twee twee tekenen krijgen om de mensen te laten geloven. Met deze tekenen was hij in staat om verborgenheden uit het leven van mensen te openbaren.

William Branham 1946 Het eerste teken in de hand verscheen. Één van de eerste zieke waarbij het teken getoond werd was Margie Morgan die bovennatuurlijk van kanker genezen werd, nadat zij stervend op een brancard de samenkomst was binnengedragen. Hierop volgde een genezingsdienst in St. Louis en vele andere diensten waarbij blinden, lammen, doven, kreupelen, kankergevallen en vele ander kwalen genezen werden bij het prediken van het Evangelie.

Branham familie 1948 Het tweede teken verscheen zoals de engel voorzegd had.
Door dit teken gaf God William Branham de mogelijkheid om door visioenen de verborgen zaken uit het leven van mensen te openbaren. Vaak werden zeer gedetaileerden zaken geopenbaard zoals namen, adressen, verborgen zonden, ziekten en dingen uit kinderjaren zonder ooit er naast te zitten. Deze tekenen waren ervoor om mensen ertoe te krijgen om te geloven in hun genezing en het bovennatuurlijke Evangelie van Jezus Christus.

William Branham 1949 Samenkomsten Fort Wayne. Bovennatuurlijke gebeurtenissen vonden plaats o.a. op de eerste avond waarbij een kreupele jongen genezen werd en de pianiste door God aangeraakt werd en ophield met spelen. De piano speelde bovennatuurlijk het lied door. Velen vonden genezing en redding. Nadat William Branham door de Geest naar Miller's Cafetaria geleid werd volgden verbazingwekkende dingen. Ook kon de blinde John Rhyn weer zien die William Branham genezen had verklaard.

Vuurkolom boven William Branham 1950 Bovennatuurlijk licht verscheen boven William Branham en werd gefotografeerd door een persfotograaf van een kritikus. George J. Lacy, een wetenschappelijke onderzoeker van twijfelachtige documenten die voor de F.B.I. werkte bevestigde deze foto als onvervalst. Deze foto werd de meest opmerkelijke foto in de genezingsopwekking van de jaren '50 en wordt vandaag beschouwd als één van de meest verbazingwekkende en wereldberoemde foto in de geschiedenis van de fotografie.

Kari Holma, de jongen in Finland die uit de dood werd opgewekt 1950 Bijeenkomsten in Finland. Tijdens deze reis in April vond ook de opwekking plaats van een dode jongen die stierf in een auto-ongeluk. God had William Branham reeds maanden te voren in een visioen getoond dat deze jongen door een wonder uit de dood zou opstaan. Vele waren getuigen van de vervulling van het visioen Vele andere wonderen en genezingen vonden plaats tijdens deze samenkomsten. Één hiervan was een meisje dat bevrijd werd van beugels.

Florence Nightingale na haar genezing 1950 Teruggevallen predikers die William Branham wilden uitdagen in een massa-bijeenkomst werden door de Geest van God ontmaskerd als bedriegers.

1950 William Branham werd bovennatuurlijk geleid door de Geest van God naar een negerwijk, waar de ontroerende genezing van de zoon van een negervrouw plaatsvond

1950 Ten dode opgeschreven Florence Nightingale door God genezen van kankerWilliam Upshaw 1951
Kreupele Congresman W. Upshaw genezen na 66 jaar.

19 Maart dochter Sarah geboren
William Hall van leverkanker genezen
Terechtwijzing van de Geest van God in Shabby eetcafe

Zuid Afrika 1951 November samenkomsten Durban en Johannesburg.
In Durban vond in één enkele dienst de grootste massagenezing plaats van de geschiedenis. Vrachtwagens volgeladen met krukken rolstoelen en veldbedden reden weg nadat duizenden door God genezen waren.

Zuid Afrika 1952 William Branham door God genezen van een amebas die hij opliep in Zuid-Afrika

1953 Wespennest in de tuin van W Branham overwonnen door de manifestatie van de liefde van GodIndia 1954 1954 Massabijeenkomst in India waarin alle godsdiensten door William Branham uitgedaagd werd. Een blinde bedelaar ontving na de uitdaging zijn gezichtsvermogen waardoor duizenden Jezus Christus aannamen als hun Redder en verlosser.

Blind meisje Duitsland genezen 1955 19 Mei zoon Joseph geboren
Storm bestraft in samenkomst Karlsruh Duitsland
Blindgeboren Duits meisje genezen Karsruh
Samenkomsten Indianenreservaat San Jose
Vuurkolom in Lausanna Zwitserland gefotografeerd
Oppossum na gebed genezen
Visioen over een tent en de drie trekken van zijn bediening.

Bijeenkomst Mexico 1956 1956 Massabijeenkomst Mexico waarbij vele genezingen en wonderen plaatvonden. Een blinde mexicaan ontving zijn gezichtvermogen in deze bijeenkomst. Ook was het publiek in de avond getuigen van een baby die uit de dood werd opgewekt die in de morgen door een dokter was dood verklaard

William Branham 1956 Januari William Branham voorzegt voor dat jaar het keerpunt en het einde van de opwekking in Amerika.
1957 Jehovah's getuigen komen bovennatuurlijk tot bekering
        Dood visje komt door het gesproken woord tot leven

1958 28 Januari In Waterloo tijdens de prediking "De toren van Babel" klinkt een bovennatuurlijke donderslag door het gebouw.

Hattie Wright met haar zonen 1959 8 Oktober en 6 November Eekoorns werden in bestaan gesproken tijdens een jachttocht.

1959 11 November
De kinderen van Hattie Wright komen bovennatuurlijk tot bekering door het gesproken woord


Chicago 1961 1960 9 Mei W. Branham is ooggetuige van de hemel na de dood
1960 4-12 December Zeven gemeentetijdperken werd gepredikt.
1961 8 Januari Vuurkolom verschijnt in de Tabernakel
1961 25 April Vereniging van predikers zetten een val voor William Branham, maar hij werd door God gewaarschuwd

Het rendier van 42 duim
1961 September Het visioen van het rendier en de beer dat door God aan William Branham getoond werd kwam volmaakt in vervulling bij een jachttocht

1961 27 Oktober Ella Branham overlijdSchaduw van de dood
1962 Schaduw des doods gefotografeerd.

1962 December William Branham heeft een visioen over zeven engelen die hij in het westen zou ontmoetenMysterieuze Wolk 1963 1963 4 Januari verhuisd naar het westen in gehoorzaamheid van het visioen en gaat wonen in Arizona.
1963 11 Januari Valt het zwaard in de hand van William Branham op Sabino Canyon
1963 28 Februari Mysterieuze wolk verschijnt boven Arizona
1963 17-24 Maart Zeven Zegels uit Openbaringen gepredikt
1963 24 Oktober Sneeuwstorm werd door het gesproken woord gestopt.
1963 24 November Meda Branham genezen van een tumor


Vuurkolom op schouder W Branham 1964 8 Maart vuurkolom gefotografeerd op de schouder van William Branham in Dallas, Texas bij de achterdeur van W. V. Grants Soul's Harbor Temple

1964 Ondergang van Los Angeles geprofeteerd

1964 God toont William Branham de voorschouw van de Bruid en de moderne kerk.

Jezus Christus

1965 18 December William Branham krijgt een auto-ongeluk

1965 Op 24 December roept God William Branham naar huis

     Meer


______________________________________________
Voor vragen of opmerkingen:

Peter van Oort

Peter van Oort